Ny handbok för att skydda länder från tobaksindustrins inflytande

WHOs kunskapscenter Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) har tagit fram en handbok för implementering av artikel 5.3 i tobakskonventionen. Syftet är att stötta länder med riktlinjer och metoder som hindrar tobaksindustrin från att påverka deras folkhälsopolitik.

Tobaksindustrin försöker undergräva de åtgärder som beskrivs i WHOs tobakskonvention genom att påverka länders policyer för tobakskontroll och folkhälsa. GGTC arbetar därför med att sprida kunskap om tobakskonventionens artikel 5.3 som handlar om att skydda länders folkhälsopolitik från tobaksindustrins inflytande. Handboken, med titeln Policies and Practices that Protect against Tobacco Industry Interference: A Handbook on the Implementation of Article 5.3 of the WHO’s Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) and Related Actionssom de har tagit fram beskriver nödvändiga åtgärder för länder att vidta i det syftet. Den lyfter fram praktiker på nationell och internationell nivå för att visa goda exempel.

Sverige nämns inte i handboken eftersom vi inte vidtagit några speciella åtgärder för att följa riktlinjerna i artikel 5.3. Riktlinjerna säger bland annat att länder inte får samarbeta med eller gynna tobaksbolag, och att de ska sprida kunskap om tobaksbolagens strategier. Tobaksbolagens vinstintresse är oförenligt med länders intresse av att förbättra hälsan hos sin befolkning. Läs en längre sammanfattning av handbokens innehåll hos Tobaksfakta.