Så gör ditt stöd nytta


ditt bidrag gör stor skillnad

Image

Ett livsviktigt arbete

Sedan 1979 har A Non Smoking Generation arbetat för tobaksfria barn och ungdomar. Vårt viktiga arbete möjliggörs tack vare stöd från dig som enskild givare samt genom projektbidrag och företagssamarbeten. De insamlade medlen används till att skapa opinion för barnens rätt i tobaksfrågan, skapa fler skyddande, tobaksfria miljöer och till att aktivt påverka  Sveriges barn och ungdomar att förbli tobaksfria.

Ett av våra viktigaste projekt är föreläsningsturnén Tobaksbarn där vi varje höst möter cirka 20 000 elever runt om i Sveriges skolor. Fler än 90 procent av eleverna säger att föreläsningen motiverar dem till att avstå från tobak!

Image

Sedan starten av vår verksamhet, har vi utbildat över två miljoner elever, bidragit till bättre tobakslagar och en minskad social acceptans av tobak.

Inom ramen för vårt projekt Tobaksfri skoltid har vi hjälpt skolor att halvera antalet tobaksdebuter.

I dagsläget har vi en lång väntelista på skolor som vill ha vårt stöd. Bara med bättre resurser kan vi hjälpa alla. Därför är ditt bidrag avgörande.

Vår vision är en tobaksfri generation

Vilket ansvar har vuxna och politiker?

Fler vuxna måste engagera sig för att vi ska lyckas nå en tobaksfri generation.

Till exempel behöver vi bättre tobakslagar som skyddar barn och unga från att exponeras för tobak. Det handlar dels om att införa dold försäljning och föbjuda all tobaksreklam men även att fler miljöer blir tobaksfria och framför allt att vi får en lag om tobaksfri skoltid.

Även föräldrar och skolpersonal behöver bli bättre på att informera om tobak och sätta tydliga gränser. Om alla vuxna är eniga om att barn och unga ska skyddas från tobak skulle normerna förbättras och unga skulle ha lättare att tacka nej.

Kunskap som motiverar

Kunskaperna om hur tobak förstör både planet, männsikor och djur är starkt motiverande till att avstå från tobak. Tyvärr är kunskaperna om detta generellt sett låga. De flesta känner till att man får svarta lungor av att röka men få känner till nikotinets omedelbara effekter på hjärnan eller att det "svenska" snuset tillverkas av tobak som odlas av barn under slavliknande förhållanden.

A Non Smoking Generation arbetar för att sprida viktiga fakta, inte bara i skolan utan till samhället i stort för att skapa varaktig förändring - även för de barn som arbetar på tobaksfält runt om i världen. 

Här fyller media en viktig roll. Att kritiskt granska tobaksindustrin och hjälpa till och sprida all den kunskap och fakta som vi har. Först när man har kunskapen kan man fatta ett informerat beslut och vi är övertygade om att fler konsumenter skulle välja att avstå om de hade kunskapen.

Vi är stolta över att aktivt ha bidragit till en starkare tobakslag:

Image
  • 1993 års stora förändring med rätten till en rökfri arbetsmiljö i vissa lokaler och på skolgårdar, samt bestämmelser om varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt reglerad marknadsföring av tobak.

  • Förbud mot att sälja tobak till minderåriga (tillkom 1997).

  • En uppdatering av föreskrifter om varningstexter på alla tobaksförpackningar som har funnits sedan 1977 (tillkom 2002).

  • Förbud mot indirekt tobaksreklam och att saluföra light-cigaretter (tillkom 2003).

  • Rökförbud i restauranger och andra serveringsställen (trädde i kraft sommaren 2005).

  • Ett förbud mot att sälja cigaretter styckevis samt en utvidgning av tobaksförbudet mot kommersiella annonser, förbud mot utomhusreklam och förbud mot sponsring (tillkom 2006).

  • En ny lag om tobak och liknande produkter, som bland annat innebär utökat rökförbud på fler offentliga platser och tillståndsplikt för tobaksförsäljare (tillkom 2018).