Riskfaktorer


Här har vi sammanställt information om olika faktorer som påverkar risken för att unga börjar använda tobak, samt vilka åtgärder vi föreslår för att öka chanserna att så många unga som möjligt förblir tobaksfria. 

Vuxensamhället måste Minimera Riskfaktorer kring ungas tobaksbruk - exponering, tillgång, förebilder, socialt tryck och normer.

Varför börjar unga använda tobak?

I vår årliga Novusundersökning hamnar kompisars påverkan och viljan att passa in i topp på listan över möjliga orsaker till att börja med tobak. Därefter följer psykisk ohälsa, att förebilder använder tobak samt bristande stöd från föräldrar och vuxna.

Den huvudsakliga orsaken till att barn börjar använda tobak är att det finns en tobaksindustri som genom olika strategier för marknadsföring och produktutveckling försöker rekrytera nya tobaksbrukare. Över 90 procent av alla som använder tobak börjar i tonåren eller tidigare, och tobaksföretagen är medvetna om att de måste nå ut till barn och unga för att säkra framtida intäkter. För att motarbeta tobaksindustrins strategier måste vuxensamhället vidta åtgärder som minimerar riskfaktorer kring ungas tobaksbruk - exponering för tobak, tillgång, förebilder, socialt tryck och normer.

ImageImage
Image

Exponering

Tobaksfria miljöer - fysiska och digitala - har stor betydelse för att skydda barn från tobaksbruk. Exponering via andras tobaksbruk eller marknadsföring bidrar till att tobak normaliseras i samhället, vilket ökar risken att barn och unga börjar använda tobak. Trots att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter riktat till barn i Sverige visar vår rapport Hur tobak porträtteras i media att unga dagligen utsätts för tobaksreklam i sociala medier. Tobaksföretagen marknadsför deras nikotinprodukter som "tobaksfria" för att kringgå lagstiftningen och kunna designa, smaksätta samt utveckla nya produkter som tilltalar den unga målgruppen. Produkterna säljs ännu framme vid kassan i nästan varje kiosk eller livsmedelsbutik. Vi vill se ett totalförbud mot all tobaksreklam, exponeringsförbud i butik, standardiserade tobaksförpackningar samt att ämnet nikotin regleras som tobak.

Image

Tillgång

Ungas tillgång till tobak måste begränsas. Åldersgränsen gäller för samtliga tobaksprodukter och försäljare av tobak ska se till att den upprätthålls. Kommunerna bär ansvar att utöva tillsyn och borde utföra kontrollköp för att säkerställa att butikerna inte säljer tobak till minderåriga. Eftersom unga är priskänsliga vill vi se en rejäl och kontinuerlig höjning av tobaksskatten som höjer priset på tobak. Vi vill också att det införs en hållbarhetsskatt på tobak. Rökning kostar det svenska samhället cirka 31 miljarder kronor varje år i vårdrelaterade kostnader och produktionsbortfall. Om kostnader för övriga tobaksprodukter och miljö- och klimatkostnader adderas skulle summan bli betydligt högre. Intäkterna från en hållbarhetsskatt på tobak kan användas till tobaksförebyggande arbete som främjar en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

 

Image

Förebilder

Att förebilder använder tobak, och bristande stöd från föräldrar samt andra vuxna, kan vara orsaker för unga att börja med tobak. Förebilder finns både i hemmet, skolan och bland idoler samt influencers. Tobaksindustrin utnyttjar förebilders inflytande på ungdomar och sponsrar kända profiler för att marknadsföra deras produkter i sociala medier. Därför är det viktigt att vuxna i barns närhet engagerar sig mot tobak, men tyvärr avslöjar vår senaste Novusrapport att alldeles för få föräldrar pratar ingående om tobak med sina barn, och bara drygt hälften av unga har fått ingående information om tobak i skolan. Föräldrar måste prata med sina barn och ta ställning emot tobak. Till skillnad från vad många tror blir föräldrars nej en ”godkänd” anledning till att avstå tobak. Skolan måste informera ingående om tobak. Det finns stora kunskapsluckor kring riskerna med nikotin och tobaksindustrins inverkan på en global hållbar utveckling.

Image

Socialt tryck och normer

Nio av tio ungdomar anger kompisars påverkan som skäl till att börja med tobak. Åtgärder som bidrar till att avnormalisera samt minska det sociala trycket kring tobak är nödvändiga för att stödja barn till att förbli tobaksfria. Här är skolan särskilt viktig eftersom det är där unga spenderar en stor del av sin uppväxt. Vi vill se en lag om tobaksfri skoltid. I dagsläget har vi en otillräcklig lagstiftning; lagen om rökfri skolgård reglerar enbart cigaretter och är begränsad till skolans område. För att minska grupptrycket kring tobak måste fokus flyttas från den fysiska skolgården till den faktiska tiden som personal och elever spenderar i skolan. Skolan måste arbeta för en tobaksfri kultur i syfte att skydda de elever som ännu inte har börjat med tobak. Åtgärder som främjar en tobaksfri norm i miljöer där barn ofta vistas är av extra stor vikt då tobaksbruk idag normaliseras genom film, TV, musik och sociala medier. 

förebyggande insatser och starka tobakslagar är avgörande för att skydda alla barns rätt till en tobaksfri uppväxt.

Begränsa tobakens plats i samhället

Nästan alla som börjar med tobak är barn. En stor andel av alla som använder tobak vill sluta, men tycker att det är svårt. Tobaksförebyggande insatser och en stark tobakslagstiftning som begränsar tobakens plats i samhället är direkt avgörande för att främja folkhälsan samt skydda alla barns rätt till en tobaksfri uppväxt.

Image

Vi vill se följande:

  1. Standardiserade tobaksförpackningar, exponeringsförbud samt totalförbud mot tobaksreklam.
  2. Höjd tobaksskatt som höjer priset på tobak samt en hållbarhetsskatt på tobak.
  3. En lag om tobaksfri skoltid och krav på skolor att informera ingående om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv.