Tobaksfri skoltid

Projektet Tobaksfri skoltid startade 2008 och har utvecklats till en arbetsmetod i sex steg som vägleder skolor i arbetet för en tobaksfri skoltid. Genom att flytta fokus från den fysiska skolgården till den faktiska tiden som personal och elever spenderar i skolan kan vi stödja fler barn till tobaksfria liv. Arbetet går ut på att skapa en tobaksfri kultur i syfte att skydda de elever som ännu inte har börjat med tobak. 


Trots att vi idag har en otillräcklig lagstiftning som enbart förbjuder rökning inom skolans område är det fullt möjligt för en skolas rektor att besluta om att tobaksfri skoltid ska gälla för alla som arbetar eller går i skolan. För att stödja skolor i detta arbete har vi tagit fram en digital plattform på tobaksfriskoltid.nu och erbjuder en kompletterande handledarutbildning i arbetsmetoden. Plattformen är tillgänglig för alla och innehåller vägledning samt material för att stödja skolpersonal i tobaksförebyggande arbete.

Nio av tio ungdomar anger kompisars påverkan som skäl till att börja röka. Tobaksbruk smittar och sprids bland kompisar i skolan på grund av grupptryck. För att skydda barn och unga från den pressen och stödja så många som möjligt till att förbli tobaksfria är det avgörande att arbeta för en tobaksfri skoltid.

För barns rätt till en tobaksfri uppväxt – läs mer och ta del av stödet på tobaksfriskoltid.nu!

För frågor eller funderingar kring handledarutbildningen, kontakta oss på info@nonsmoking.se.

Utveckling och utvärdering av projektet

Mellan 2003-2005 drevs ett utvecklingsprojekt med fokus på att utvärdera effekten av metoden för tobaksfri skoltid. Ta del av utvärderingsrapporten här.

2012-2014 genomfördes ytterligare ett utvecklingsprojekt där effekterna utvärderades. Resultaten visar bland annat att metoden har potential att halvera antalet tobaksdebuter bland ungdomar. Ta del av rapporten här.

2017 gjordes en utvärdering med fokus på implementeringen av metoden mellan 2015-2017. Syftet var att kunna dra slutsatser kring effekterna i olika skolor. Ta del av rapporten här.

2018 utvärderades handledarutbildningen för tobaksfri skoltid. Ta del av resultatet här.

Här nedan finns lite faktablad och diskussionsövningar om tobak som kan vara användbara i klassrummet eller bra att sätta upp/dela ut i skolan generellt.

Faktablad och diskussionsövningar om tobak kopplat till global hållbar utveckling:

Affischer som skolor kan ladda ned, skriva ut och sätta upp i klassrum, korridorer eller hos elevhälsan: