A Non Smoking Generation opinionsbildning 2021

A Non Smoking Generation arbetar för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. För att nå målet om en tobaksfri generation är opinionsbildning en viktig del av vårt arbete. Genom olika typer av kommunikationsinsatser och informationsspridning ämnar vi skapa opinion för barnens rätt i tobaksfrågan och starkare tobakslagar – som ökar chansen att fler barn och unga förblir tobaksfria.

Våra mål för 2021 och påverkansarbetet framåt handlar i hög grad om att stoppa tobaksindustrins framfart med nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och vitt snus. Vi informerar om tobakens och nikotinets alla negativa effekter på både hälsa och hållbar utveckling – för att öka den kunskap som motiverar att samtliga av tobaksindustrins produkter måste förebyggas och regleras.

A Non Smoking Generation arbetar för och efterlyser:
 • Samtliga nikotinprodukter, med undantag för läkemedel, ska klassas som tobak och regleras i befintlig tobakslagstiftning
 • Införande av en lag om tobaksfri skoltid, som förbjuder både elever och personal att använda tobaks- och nikotinprodukter (undantag: läkemedel) under all den tid de spenderar i skolan
 • Totalförbud mot all tobaksreklam, inklusive neutrala paket (förbud mot varumärkesreklam), exponeringsförbud (dold försäljning) och förbud mot smaktillsatser
 • Höjd tobaksskatt och införande av hållbarhetskatt

Det pågår just nu en statlig utredning gällande regleringen av nya tobaksprodukter. Denna ska presenteras den 31 mars 2021 och då hoppas vi att resultatet bidrar till en tobakslag som i högre grad skyddar barn och unga från skadliga missbruk.

Genom organisationens historia är vi stolta över att ha bidragit till en starkare tobakslag:
 • 1993 års stora förändring med rätten till en rökfri arbetsmiljö i vissa lokaler och på skolgårdar, samt bestämmelser om varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt reglerad marknadsföring av tobak.
 • Förbud mot att sälja tobak till minderåriga (tillkom 1997).
 • En uppdatering av föreskrifter om varningstexter på alla tobaksförpackningar som har funnits sedan 1977 (tillkom 2002).
 • Förbud mot indirekt tobaksreklam och att saluföra light-cigaretter (tillkom 2003).
 • Rökförbud i restauranger och andra serveringsställen (trädde i kraft sommaren 2005).
 • Ett förbud mot att sälja cigaretter styckevis samt en utvidgning av tobaksförbudet mot kommersiella annonser, förbud mot utomhusreklam och förbud mot sponsring (tillkom 2006).
 • En ny lag om tobak och liknande produkter, som bland annat innebär utökat rökförbud på fler offentliga platser och tillståndsplikt för tobaksförsäljare (tillkom 2018).

Se mer av vår historia och vision framåt i filmen “Den Sista Striden”.