A Non Smoking Generations viktiga deltagande i europeisk tobakskonferens

10 maj 2023
 / 
A Non Smoking Generations viktiga deltagande i europeisk tobakskonferens

I slutet av april 2023 anordnades den nionde upplagan av konferensen ECToH (European Conference on Tobacco or Health) med fokus på tobakskontroll och de åtgärder som krävs för att minska tobaksbruket samt förbättra folkhälsan i Europa. Vi på A Non Smoking Generation var på plats i Madrid för att delta i konferensen och dela våra erfarenheter från det tobaksförebyggande arbetet i Sverige.

Under årets europeiska tobakskonferens, som anordnades i Madrid, närvarade tre representanter för A Non Smoking Generation – Helen Stjerna, generalsekreterare, Shannelle Sahlin, digital kommunikatör, och Louise Johansson, ansvarig insamling och samarbeten – och alla genomförde viktiga presentationer samt deltog i panelsamtal på olika teman.

Louise och Shannelle genomförde en presentation om vårt projekt Tobaksbarn, där de berättade om våra metoder och framgångar i hur vi genom både fysiska och digitala möten når ut till tiotusentals skolungdomar i Sverige varje år.

Louise deltog i ett panelsamtal med representanter från andra organisationer som arbetar med samma fråga i sina länder, där hon berättade om hur vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning. Medan hon berättade om tobaksindustrins strategier för att värva en ny generation unga nikotinister via bland annat fem- och green-washing, presenterade hon samtidigt några utav våra lyckade kampanjer som vi skapat i kampen mot industrin.

Shannelle deltog också i ett panelsamtal som syftade till att skapa en ny ungdomsrörelse i Spanien där unga aktivt avstår tobak och synar tobaksindustrins lömska strategier. Publiken på 300-350 personer bestod till en majoritet av spanska skolungdomar. Shannelle berättade om varför hon engagerar sig i frågan, och gav exempel på hur ungdomarna själva kan ta ställning redan idag. Hon berättade även om de globala konsekvenserna av tobak, och om hur tobaks- och nikotinbruket bland svenska ungdomar ser ut just nu, samt varför.

Helen genomförde en presentation där hon uppmärksammade den senaste tidens ökande tobaksbruk bland unga i Sverige; hur tobaksindustrin har lyckats rekrytera en ny generation unga kunder med sina nya nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter. Genom olika exempel visade Helen på hur tobaksindustrin arbetat för att locka unga in i ett nikotinberoende, och att deras strategier är de samma som alltid. Industrin är både skicklig och resursstark, och lyckas lura många att tro att industrins nya produkter är mindre farliga. Helen berättade även hur den svenska tobaksindustrin genom att kalla det vita snuset för ”tobaksfritt” har lyckats runda all den lagstiftning som under årtionden har byggts upp för att skydda unga från marknadsföring, såsom gratis smakprover, sponsring och smaksatt tobak.

Helen berättade även om tobaksindustrins lobbyism och bristen på implementering av artikel 5.3 i Tobakskonventionen (begränsa tobaksindustrins inflytande över folkhälsopolitiken). Denna brist har inneburit en försvagad lagstiftning där tobaksindustrin inte bara har varit en remissinstans utan även drivit omfattande desinformationskampanjer och vilseledande ”harm reduction”-teorier.

Statistiken visar klart och tydligt att det tobakspreventiva arbetet och Tobakskonventionens alla riktlinjer för tobakskontroll fungerar, men att alla de insatser som gjorts sedan tidigt 80-tal nu satts ur spel till följd av tobaksindustrins alla nya produkter. Att svenska politiker lyssnat till tobaksindustrins krav på ”harm reduction” och särbehandlar vissa tobaksprodukter har resulterat i en snårig och svårbegriplig lagstiftning som just nu misslyckas med att skydda unga från att fastna i ett skadligt nikotinberoende.

I samband med ett seminarium om tobaksindustrins nya produkter, i en fullsatt lokal med en publik på cirka 300 personer, delade vi ut ett informationshäfte som beskriver utvecklingen i Sverige, tobaksindustrins manipulativa strategier och vilka åtgärder som krävs för att skydda unga från alla former av tobaks- och nikotinprodukter. Häftet togs fram i samarbete med Hjärt-Lungfonden och forskare vid Göteborgs universitet, Umeå universitet samt Karolinska institutet.

På konferensen berättade också en av dessa forskare, Linnea Hedman från Olin-studierna i Norrbotten, om deras studier som visar att e-cigaretter varken hjälper rökare att sluta eller minska ner på antalet cigaretter. Studierna visar dessutom att rökare som även använder e-cigaretter har den största risken för andningssymptom.

A Non Smoking Generations insatser på konferensen fick mycket uppskattning och deltagandet var särskilt viktigt för att dela med oss om vad som händer i Sverige samt varna andra länder för liknande utveckling. Tyvärr rapporterar många andra länder också om ökande tobaksbruk just nu, även om det finns variationer i vilka tobaksprodukter det primärt handlar om. Exempelvis berättade Silvano Gallus från Mario Negro-institutet att rökningen just nu ökar markant i Italien, samtidigt som bruket av e-cigaretter också ökar kraftigt.

Om vi, genom vår kunskap och våra erfarenheter, kan bidra till att andra länder får en starkare och bättre lagstiftning är mycket vunnet. Ett annat stort värde med deltagandet var att vi utökade vårt internationella nätverk och fördjupade många värdefulla kontakter.

Vill du hjälpa oss att sprida denna viktiga kunskap till ännu fler? Stöd vårt arbete här.