Äntligen beslut om starkare tobakslagar!

Onsdag 12 december röstade riksdagen om lagförslag gällande tobak och liknande produkter. Partierna är överens om att röktobak är ett hot mot folkhälsan, men oeniga om vilka åtgärder och lagar som borde införas för att minska skadeverkningarna. Glädjande är att en majoritet bland annat röstade för utvidgat rökförbud på fler allmänna platser, såsom uteserveringar och lekplatser. De nya lagarna börjar gälla den 1 juli 2019.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade för införandet av rökförbud på fler allmänna platser. De rödgröna fick majoritet när Liberalerna och Sverigedemokraterna la ner sina röster. Rökförbudet kommer gälla i utomhusmiljöer som exempelvis uteserveringar, entréer, perronger och lekplatser. Det utvidgas även till att gälla för e-cigaretter och liknande produkter.

Andra förslag som röstades igenom i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt för tobaksförsäljare
  • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
  • Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs och börjar gälla 20 maj 2019

De förslag som partierna inte var eniga om handlade främst om reglering av snus och marknadsföring. I regeringens ursprungliga förslag ingick förbud mot självbetjäning av snus och ytterligare begränsning av tobaksindustrins möjligheter att göra reklam för sina produkter. Dessa förslag röstades inte igenom på grund av att de borgerliga partierna vill göra undantag för snuset.

Än så länge kvarstår de nuvarande reglerna gällande marknadsföring, vilket innebär att det fortsatt endast är tillåtet att göra reklam för tobak vid försäljningsställen. Reklamen får inte riktas till unga, vara påträngande, uppsökande eller uppmana till tobaksbruk.

De rödgröna partierna vill förbjuda marknadsföring av tobaksvaror på internet. Regeringen uppmanas återkomma till riksdagen med ett sådant lagförslag senast 19 mars 2019.

Läs mer om den nya lagen och de olika partiernas hållning här.