Avslaget mot ANDTS-propositionen är ett svek mot barn och unga

10 juni 2021
 / 
Avslaget mot ANDTS-propositionen är ett svek mot barn och unga

Vissa riksdagsledamöter väljer att gå tobaksindustrins ärenden och menar att snus och nya nikotinprodukter kan rädda befolkningen från rökning. En avslagen ANDTS-strategi innebär i praktiken att tobaksindustrin fortsatt tillåts rekrytera framtidens kunder bland barn och unga – som nu på obestämd tid lämnas utan bättre skydd mot hälsoskadliga missbruk. 

M och KD är två av sex riksdagspartier som röstar nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin, samt spel om pengar. Partierna motiverar delvis avslaget med argumentet att snus och nya nikotinprodukter inte borde likställas med cigaretter, och menar att målet för strategin borde vara ”minskade skador” snarare än ”minskat bruk”. Ett sådant skifte är kontraproduktivt och försämrar sannolikt förutsättningarna att minska både bruket och dess skador. A Non Smoking Generations nya Novusundersökning visar att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren, och att den vanligaste debutåldern för samtliga tobaksprodukter är mellan 13-16 år. För att skydda barn och unga från att börja – och således minska framtida skador – föreslog regeringen att nya nikotinprodukter skulle klassas som tobak. Nej till strategin innebär i praktiken ja till tobaksindustrins fortsatta möjligheter att locka barn in i missbruk.

I en debattartikel i GP skriver M och KD att ”en seriös politik behöver utgå från fakta”, men saknar själva vetenskapliga belägg för deras argument. Partierna replikerar tobaksindustrins retorik om skademinimering, och menar att snus och nya nikotinprodukter borde undantas hårdare reglering så att befintliga samt potentiella rökare väljer dessa produkter före cigaretter. Oberoende forskning visar dock tvärtom att snus och nya nikotinprodukter inte hjälper rökare att sluta, utan riskerar snarare att stärka beroendet samt bli en inkörsport till tobaksbruk bland unga icke-rökare. Resultatet av att politiker hämtar sin information från tobaksindustrin är att tobaksföretagens vinster premieras över barns hälsa, vilket definitivt inte minskar tobaksbrukets skadeverkningar.

A Non Smoking Generation ansåg också att det fanns brister i strategin, men att helt stå utan är ett betydligt sämre alternativ. Nu står Sveriges folkhälsoarbete utan viktiga riktlinjer med potential att förebygga alla former av missbruk. Flertalet studier bekräftar att nikotin ökar risken för flertalet allvarliga folkhälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och psykisk ohälsa. Nikotin ökar även hjärnans mottaglighet för andra beroendeframkallande substanser och riskerar att bli en inkörsport till både tobaksrökning samt ökat bruk av alkohol och tyngre droger.

M och KD har rätt i att cigaretter är den mest dödliga tobaksprodukten och att regeringens förslag inte har baserats på en jämförelse av olika produkters skadeverkningar. De missbedömer dock betydelsen av en sådan jämförelse och förbiser syftet med förslaget. Förslaget handlar inte om att likställa snus med cigaretter, utan om att förebygga alla former av hälsoskadliga beroenden genom att skydda den unga generationen som ännu inte har – men riskerar – att börja. Bonuseffekten är att tobaksprevention även förebygger missbruk av andra substanser som strategin omfattar.

Det är beklagligt att många av Sveriges folkvalda politiker inte inser värdet av målet om minskat bruk av nikotinprodukter bland unga – vilket är en viktig pusselbit i strategin för att minska det totala missbruket och främja folkhälsan. Oavsett utfall av ANDTS-propositionen uppmanar vi nu samtliga riksdagspartier att rösta igenom lagförslaget om hårdare reglering av e-cigaretter samt ”tobaksfria” nikotinprodukter. Vi vädjar också om en snabb utredning och införande av tobaksfri skoltid för att skydda barn och unga från att exponeras för alla former av tobaks- och nikotinprodukter i skolan.

Vill du att barn och unga ska få bättre skydd mot samtliga tobaks- och nikotinprodukter i samhället och skolan? Stöd vårt arbete här

Denna artikel är en utveckling av Helen Stjernas, generalsekreterare A Non Smoking Generation, kommentar i artikeln ”Opinionsbildarna om ANDTS-skrotningen” i Dagens Opinion.