Barnkonventionen blir svensk lag

Skärmavbild 2018-06-19 kl. 14.29.53

År 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och har sedan dess varit juridiskt bundna att följa dess riktlinjer. Nu har riksdagen beslutat att konventionen ska bli lag så att barnrättsperspektivet får större genomslag i praktiken, skriver Dagens Juridik.  

Svensk lagstiftning har setts över flera gånger för att kontrollera att den uppfyller barnkonventionens artiklar. På ett övergripande plan har de stämt överens, men vissa utredningar har visat att konventionen inte har förankrats tillräckligt bra i statliga och kommunala verksamheter. Regeringen har därför föreslagit att barnkonventionen införs som svensk lag. På riksdagens hemsida står motiveringen: ”Det finns ett behov av att säkerställa barnets rättigheter och genom att göra barnkonventionen till lag blir det tydligare för de som ska omsätta lagen i praktiken att den måste följas.”

A Non Smoking Generation ser beslutet om att införa barnkonventionen i svensk lag som ett viktigt steg för att uppmärksamma behovet av skydd för alla barns rättigheter, i Sverige och i andra länder. Barns rättigheter hotas av tobaksindustrins marknadsföring av skadliga produkter och på grund av det vanligt förekommande barnarbetet på tobaksodlingar runtom i världen. Vi måste arbeta för att begränsa tobakens plats i samhället för alla barns rätt till liv, utveckling, hälsa, utbildning och skydd mot utnyttjande.

Vi hoppas att beslutet:

  • Stärker det tobaksförebyggande arbetet riktat mot barn och unga.
  • Skapar opinion för att motarbeta tobaksindustrin som kränker barns rättigheter både i konsumtions- och produktionsled.
  • Påverkar politiker till att prioritera tobaksfrågan och starkare tobakslagar.