Barnkonventionens dag 2021

18 november 2021
 / 
Barnkonventionens dag 2021

Barnkonventionen antogs av FN den 20 november 1989 och blev svensk lag den 1 januari 2020, men ännu skadas tusentals ungdomar i Sverige och miljontals barn globalt av tobaksindustrins aktiviteter. På barnkonventionens dag 2021 efterlyser vi på A Non Smoking Generation starkare åtgärder på tobaksområdet för att skydda barns rättigheter i hela världen.

Tobaksindustrin lockar barn in i livsfarlig konsumtion

En tredjedel av alla svenska ungdomar använder någon form av tobaks- eller nikotinprodukt innan de har tagit studenten, och ungas användning av nya produkter har ökat drastiskt under de senaste åren. Mellan 2019 och 2021 ökade bruket av vitt snus bland unga i 14-18 års ålder med hela 128 procent. En av fem svenska ungdomar uppger att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Tobaksindustrin vet att nästan alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare, och arbetar därför strategiskt för att locka ungdomar och rekrytera dem till framtidens lojala kunder genom produktdesign, smaktillsatser och reklam via influencers i sociala medier.

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. – artikel 24 i barnkonventionen

Industrin kränker barns rätt att skyddas mot skadlig reklam och samtidigt barns rätt till god hälsa. Ungdomars hjärnor som fortfarande utvecklas är särskilt sårbara för nikotin och vid exponering i tidig ålder ökar risken för långvarigt beroende, mottagligheten för andra droger och inlärningssvårigheter. Utöver effekterna på hjärnan och ökad risk för psykisk ohälsa ökar dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Trots ökande nikotinbruk bland unga, och de många allvarliga risker som det innebär, är svensk lagstiftning fortfarande bristfällig när det kommer till tobaksprevention i skolan. Befintlig lag om rökfria skolgårdar reglerar enbart cigaretter och skolans område, vilket gör att den misslyckas med att motverka normalisering och exponering av tobak samt nikotin i ungas vardag. 

Tobaksindustrin utnyttjar barn i livsfarligt arbete

Inom tobaksodling är skadligt barnarbete vanligt förekommande på grund av fattigdom och den låga ersättningen som tobaksföretagen erbjuder bönderna. Många bönder har inte råd att anställa vuxna och blir tvungna att ta hjälp av barn i sin närhet. Barnen involveras i hårt arbete, oftast utan skyddsutrustning och ersättning, där de utsätts för allvarliga hälsorisker vid hantering av giftiga tobaksblad samt stora mängder bekämpningsmedel.

Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång – artikel 32

© UBINIG and Unfairtobacco, stills from the video ”Cost of tobacco farming – Depriving children from education”, photographer: Muhammad Romel, 2020.

Enligt en uppskattning från 2011 arbetade cirka 1,3 miljoner barn under 14 år inom tobaksodling, men den faktiska siffran är betydligt högre eftersom barn mellan 14-18 år inte var inräknade. Dessutom är mörkertalet stort då det saknas statistik från många länder, samt mer aktuella siffror. Barnarbetet inom tobaksindustrin strider direkt mot flera artiklar i barnkonventionen, och klassas som en av de värsta och mest skadliga formerna av barnarbete.

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla – artikel 28

Barn som arbetar på tobaksodlingar har ofta begränsade möjligheter att fullfölja sin grundskoleutbildning då de under vissa perioder inte går till skolan för att hjälpa till på odlingen, de kan också vara för sjuka för att kunna gå till skolan, eller så de går de till skolan men är trötta och mår dåligt vilket försämrar deras inlärnings- samt koncentrationsförmåga. Arbetet försämrar både barnens hälsa och framtidsutsikter eftersom de sällan får en fullständig utbildning, vilket i sin tur ökar risken att de fortsätter att leva i fattigdom då det blir svårare att hitta andra sätt att försörja sig.

Tobaksindustrin kränker barns rättigheter i hela världen – genom hela produktionskedjan. För att barnkonventionen ska tillämpas både i lag och i praktik krävs starkare åtgärder för att förebygga tobaksbruk och bekämpa tobaksindustrin. A Non Smoking Generation efterlyser:

  • En lag om tobaksfri skoltid, som omfattar alla tobaks- och nikotinprodukter
  • Totalförbud mot all tobaksreklam, inklusive förbud mot smaktillsatser
  • En höjd tobaksskatt och en hållbarhetsskatt på tobak
  • Insatser för att öka kunskapen om tobakens alla hälso- och hållbarhetsproblem

För mer information om hur tobak påverkar barns rättigheter, ta del av våra faktablad: