Blandbruk av cigaretter och e-cigaretter ökar risken för stroke

Unga vuxna som använder både cigaretter och e-cigaretter löper ökad risk att drabbas av stroke, jämfört med icke-rökare och personer som endast använder en av produkterna. Det visar en ny studie från USA.

E-cigaretter har blivit alltmer populära bland unga i USA och det har även skett en ökning i antalet fall av stroke bland unga vuxna som röker vanliga cigaretter. Forskare har därför studerat hur e-cigarettanvändning påverkar risken för stroke bland unga vuxna och hur det relaterar till tidigare eller nuvarande bruk av vanliga cigaretter.

Studieresultaten visar att personer som använder både e-cigaretter och konventionella cigaretter har 2,91 gånger högre risk att drabbas av stroke jämfört med icke-rökare. Blandbrukare som använder båda produkterna löper även 1,83 gånger högre risk att drabbas jämfört med personer som enbart röker vanliga cigaretter.

Utifrån denna studie verkar unga vuxna som endast använder e-cigaretter inte löpa ökad risk att drabbas av stroke jämfört med icke-rökare. Däremot har e-cigarettanvändare som tidigare har rökt vanliga cigaretter högre risk att drabbas än icke-rökare. Personer som röker vanliga cigaretter eller har gjort det tidigare löper alltså en ökad risk jämfört med icke-rökare och personer som bara använder e-cigaretter.

En av forskarnas slutsatser är att personer som byter från vanliga cigaretter till e-cigaretter med stor sannolikhet inte förändrar risken att drabbas av stroke. Forskarna menar att resultaten pekar på att det finns ett behov av longitudinella studier som undersöker fördelar och risker med befintliga alternativ för rökavvänjning.

Studien har baserats på självrapporterad data från 161 529 personer i åldern 18-44 år. Ta del av hela undersökningen i American Journal of Preventive Medicine.