CAN:s nationella skolundersökning 2022: tobaksbruket bland unga ökar

12 december 2022
 / 
CAN:s nationella skolundersökning 2022: tobaksbruket bland unga ökar

Bruket av vitt snus och e-cigaretter bland svenska skolelever har ökat signifikant sedan 2021. 40 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 uppgav att de har testat vitt snus och hela 48 procent uppgav att de har använt e-cigaretter. Den totala tobaksanvändningen (rökning, snusning eller användning av e-cigaretter någon gång) ligger på 62 procent. Det visar CAN:s nationella skolundersökning 2022.

Sedan 1974 genomför CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) en årlig nationell skolundersökning om ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Årets undersökning genomfördes under vårterminen 2022 bland elever i högstadiets årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Resultaten visar att andelen rökare och snusare är relativt oförändrade sedan föregående år, medan bruket av nya nikotinprodukter har ökat markant.

Cigaretter

Under 2010-talet minskade rökningen bland svenska skolelever kraftigt, men minskningen har stannat av de senaste åren. I årets undersökning uppgav nio procent av niondeklassarna att de rökte. Rökning är något vanligare bland flickor än bland pojkar.

Bland eleverna i gymnasiets årskurs 2 uppgav 20 procent att de rökte, vilket är en ökning jämfört med 2021 då motsvarande siffra låg på 17 procent. Även i denna åldersgrupp är rökning vanligare bland flickor.

Snus (innefattar både traditionellt och vitt snus)

De senaste fem åren har snusandet bland niondeklassarna ökat kraftigt; från fem procent 2017 till 11 procent 2022. Snusandet har ökat bland både flickor och pojkar, men den relativa ökningen är större bland flickor. I årets undersökning uppmättes den högsta andelen snusare bland flickor (åtta procent) i denna åldersgrupp sedan den första undersökningen 1974, men snusandet är fortsatt vanligast bland pojkar.

Bland gymnasieeleverna har snusandet också ökat snabbt; från 13 procent år 2012 (då andelen var som lägst) till 24 procent år 2022. Snusandet bland gymnasieflickorna har mer än fyrdubblats sedan början av 2010-talet. I årets undersökning uppgav 22 procent av flickorna att de snusade, jämfört med 27 procent av pojkarna.

Vitt snus

Detta är andra året som CAN ställer frågor specifikt om det vita snuset, och resultatet visar att bruket har ökat drastiskt sedan 2021. I årskurs 9 svarade 22 procent av eleverna att de hade testat vitt snus, jämfört med 18 procent föregående år. Det var en procent fler bland pojkarna (23 procent) än bland flickorna som uppgav att de hade testat.

I gymnasiets årskurs 2 uppgav 40 procent att de hade testat vitt snus någon gång, jämfört med 34 procent 2021. Bland flickorna var det 42 procent och bland pojkarna var det 39 procent som uppgav att de hade testat.

I båda åldersgrupperna var det en stor andel elever som inte hade testat någon tobaksprodukt innan de testade vitt snus. Bland pojkarna var det cirka 23 procent i båda åldersgrupperna, och bland flickorna var det 32 procent i årskurs 9 och 37 procent i gymnasiets årskurs 2.

E-cigaretter

Efter att e-cigaretter inkluderades i CAN:s undersökning 2014 syntes först en snabb ökning följt av en minskning runt 2019, men i årets undersökning syns nu igen en rejäl ökning. 2022 uppgav 36 procent av niondeklassarna att de har använt e-cigaretter, jämfört med 24 procent 2021. Motsvarande siffror för gymnasieeleverna är 48 procent 2022 och 35 procent 2021.

Ökningen är ännu mer markant när det gäller andelen elever som har använt e-cigaretter under den senaste månaden. 2021 uppgav fem procent av niondeklassarna och fyra procent av gymnasieeleverna att de har använt e-cigaretter under den senaste månaden. 2022 har dessa siffror ökat till 20 respektive 24 procent.

Totalt tobaksbruk 

Sammanfattningsvis är det 44 procent av niondeklassarna som har använt någon form av tobak, det vill säga cigaretter, traditionellt snus, vitt snus eller e-cigaretter, någon gång. Drygt en fjärdedel hade gjort det under de senaste 30 dagarna.

Den totala tobaksanvändningen bland gymnasieeleverna var betydligt högre; hela 62 procent hade använt tobak någon gång och 40 procent hade gjort det under de senaste 30 dagarna.

Vill du hjälpa oss att skydda barn och unga från alla former av tobak? Stöd vårt förebyggande arbete här.