CAN:s nationella skolundersökning 2023: tobaksanvändningen ökar bland unga

13 december 2023
 / 
CAN:s nationella skolundersökning 2023: tobaksanvändningen ökar bland unga

Andelen unga som har testat cigaretter, snus och e-cigaretter fortsätter att öka enligt CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) nationella skolundersökning 2023. I gymnasiets årskurs 2 uppger 49 procent av eleverna att de har testat vitt snus, medan 56 procent uppger att de har använt e-cigaretter någon gång. För flickor har användningen av e-cigaretter ökat mest jämfört med föregående år. Inom gruppen pojkar, har den största ökningen skett bland gymnasieelever som har testat vitt snus. Undersökningen visar även att snusbruket bland flickor är nu högre än någonsin. 

Sedan 1974 genomför CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) en årlig nationell skolundersökning om ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Årets undersökning genomfördes under vårterminen 2023 bland elever i högstadiets årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. 

Cigaretter 

Under 2010-talet minskade rökningen kraftigt bland svenska skolelever, men minskningen har avtagit under de senaste åren. I årets undersökning uppgav 25 procent av niondeklassarna att de har testat att röka cigaretter under de senaste 12 månaderna. Rökning är något vanligare bland flickor än bland pojkar.

Bland eleverna i gymnasiets årskurs 2, uppgav 21 procent att de röker dagligen eller sporadiskt, vilket visar på en fortsatt uppgång från 2021 då motsvarande siffra låg på 17 procent. Nivåerna har därmed återvänt till hur det såg ut före pandemin. Även i denna åldersgrupp är rökning vanligare bland flickor.

Andelen som uppger att de har testat cigaretter någon gång är större än de som röker frekvent eller sporadiskt – 25 procent bland niondeklassarna och 45 procent bland gymnasieeleverna.

Snus (innefattar både traditionellt och vitt snus) 

Snusandet har ökat i båda årskurser under de senaste åren. Uppgången har varit särskilt påtaglig bland flickor och är nu på historiskt höga nivåer. Det är dock fortfarande vanligare att pojkar snusar frekvent än att flickor gör det. I årskurs 9 uppgav 31 procent att de någon gång har testat snus; det resultatet är jämnt fördelat mellan flickor och pojkar.

I gymnasiets årskurs 2 uppgav 49 procent att de har testat snus någon gång, 53 procent bland pojkar och 45 procent bland flickor.

Vitt snus 

Detta är det tredje året i rad som CAN inkluderar frågor om det vita snuset, och resultatet visar att bruket har ökat drastiskt sedan 2021. Årets undersökning genomfördes efter införandet av den nya lagen som reglerar så kallade “tobaksfria” nikotinprodukter. Trots införandet av en 18-årsgräns och förbud mot marknadsföring riktat till unga under 25 år, har användningen av vitt snus fortsatt öka bland unga i Sverige. I årskurs 9 svarade 28 procent av eleverna att de har testat vitt snus, jämfört med 22 procent föregående år. Det var fler flickor som uppgav att de har provat vitt snus (29 procent) än pojkar (26 procent). 

I gymnasiets årskurs 2 uppgav 44 procent att de har testat vitt snus någon gång, jämfört med 40 procent 2021. Bland flickorna var andelen 44 procent, medan 46 procent av pojkarna (tidigare 39 procent) uppgav att de har provat vitt snus det senaste året.

E-cigaretter

Efter att e-cigaretter inkluderades i CAN:s undersökning 2014 syntes först en snabb ökning följt av en minskning runt 2019, och en fyrfaldig ökning förra året. I år ser vi en fortsatt ökning bland unga som har testat e-cigaretter – framför allt bland flickor. I år anger 40 procent av elever i årskurs 9 att de har testat e-cigaretter – pojkarna stannar på samma nivåer som tidigare år (35 procent) medan flickorna som provat e-cigaretter någon gång nått 46 procent (tidigare 37 procent).

I gymnasiets årskurs 2 har 56 procent testat e-cigaretter, vilket speciellt ökat drastiskt bland flickorna från 48 procent till 56 procent, och pojkarna på 53 procent. 

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.