Debatt: Alla barn har rätt till en tobaksfri framtid

A Non Smoking Generation har sedan 1979 kämpat för barn och ungas rätt att förbli tobaksfria. Vi har utbildat och motiverat miljontals ungdomar till att aktivt välja ett tobaksfritt liv och tillsammans med andra tobaksförebyggande organisationer har vi drivit på för bättre tobakslagar och insatser enligt WHO:s tobakskonvention. Att påstå att A Non Smoking Generation inte informerar om rökningens risker är inget annat än ett dåligt skämt och helt i linje med vad man kan förvänta sig av tobaksindustrin som gör allt för att sprida lögner, vilseleda och lura människor in i skadligt beroende. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en slutreplik i Tidningen Syre.

Att Sverige har lägst andel rökare i EU beror på en enda sak och det är att vi tidigt införde skyddande tobakslagar och punktskatt på tobak och att vårt informationsspridande arbete ger effekt i nyrekryteringen av tobaksbrukare. De flesta andra EU-länder var betydligt senare med sina insatser och effekten dröjer. Vill man på allvar minska antalet rökare i världen så behöver världens alla beslutsfattare helt utesluta tobaksindustrins inflytande på folkhälsopolitiken. Först då kan vi genomföra alla de insatser som ger vetenskapligt bevisad effekt. Störst effekt har tobaksfria miljöer höjt pris och nolltolerans mot alla former av tobaksreklam och sponsring.

Det är intressant att Strömer påstår att ungdomars intresse för nikotin är ett problem som borde kunna lösas utan att inskränka på vuxna människors frihet. Tobaksindustrin är väl medvetna om att 9 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare och det krävs ingen master i kommunikation för att inse att det är ungdomarna som är tobaksindustrins främsta målgrupp i deras reklam. Majoriteten av alla tobaksdebuter sker mellan 13-16 år och var femte ungdom (14-18 år) svarar att de ofta ser tobaksreklam. Enda syftet med att kalla sina nya snussorter tobaksfria är att kringgå den lag som skyddar unga och få det att framstå som mindre farligt.

Att påstå att nikotin är ofarligt är en direkt lögn. Nikotin ökar risken för diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, fosterskador och sänker den kognitiva förmågan och ökar risken för att även fastna i andra beroenden som alkohol och narkotika. Särskilt känslig är den unga hjärnan. Vill man veta mer om alla hälsorisker kopplade till nikotin och tobak så finns länkar till oberoende vetenskapliga studier publicerade på vår hemsida.

Vår inställning är att alla barn har rätt till en tobaksfri framtid och en hållbar utveckling. All tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål, nu är det hög tid att utesluta tobaksindustrin från folkhälsopolitiken och genomföra alla de insatser som krävs för att skydda barn och unga från alla former av tobak och nikotinberoende.

Vill du stödja vårt arbete för alla barns rätt till en tobaksfri framtid? Bidra här.