Debatt: Antalet unga som fastnar i ett skadligt nikotinmissbruk ökar

19 maj 2021
 / 
Debatt: Antalet unga som fastnar i ett skadligt nikotinmissbruk ökar

Vi uppmanar alla politiker och beslutsfattare att läsa på om både hälsorisker och hållbarhetsproblem kopplade till samtliga tobaksprodukter och våga välja våra barns hälsa och framtid framför tobaksindustrins vinster, skriver Helen Stjerna, Generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en debattreplik i Dagens Industri.

Svenska Snustillverkarföreningens företrädare Anders Milton med flera menar att Sverige är på väg att bli det första rökfria landet i världen och det är snuset vi har att tacka för detta.

Under 80-talet och tidigt 90-tal hade Sverige en offensiv satsning för att förebygga tobaksbruket och i synnerhet rökningen som då var en strakt utbredd och normaliserad företeelse. Stiftelsen En Rökfri Generation startades 1979 och blev på några år en folkrörelse som tillsammans med övriga tobaksförebyggande organisationer och dåvarande folkhälsoinstitutet drev fram de skyddslagar och rökfria miljöer som krävs för att hjälpa människor att sluta och skydda ungdomar från att börja.

En rökfri generation? Tyvärr har vi kanske just på grund av våra framgångar skapat en rökfri generation högutbildade vuxna, politiker och beslutsfattare som lever i tron att vi inte längre har några problem med tobak och rökning i vårt samhälle? För tvärtemot vad Milton och Co påstår så är vi långt ifrån målet om ett rökfritt Sverige och nödvändiga insatser dröjer. För det första stämmer Miltons siffror dåligt när vi tittar på de grupper i samhället som har lägst utbildningsnivå. Enligt folkhälsomyndigheten var under 2020, andelen personer 25–84 år som uppgav daglig tobaksrökning 13 procent bland personer med förgymnasial utbildningsnivå, 9 procent bland personer med gymnasial utbildningsnivå och 4 procent i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå. Vi ser med andra ord stora skillnader kopplat till utbildningsnivå.

Tittar vi på gruppen ungdomar så ligger tobaksbruket alltjämt på en oacceptabel nivå där 20 procent av eleverna i åk 2 på gymnasiet röker och 17 procent snusar. Därtill ökar bruket av nya tobaksprodukter kraftigt bland minderåriga. Det innebär att utvecklingen just nu går i fel riktning och att antalet unga som fastnar i ett skadligt nikotinmissbruk ökar i stället för att minska. Nästan fyra av tio gymnasieungdomar har testat e-cigaretter och andelen 14-18-åringar som uppger att de testat vitt snus har under de senaste två åren ökat med 128 procent.

Skademinskning eller rekrytering av nästa generations lojala nikotinister?

Tobaksindustrin påstår att snuset och deras nya produkter är mindre farliga och genom att successivt byta ut cigaretter mot mindre farliga alternativ skulle rökares liv kunna räddas. Trots att Milton säger det själv, att den stora majoriteten rökare som slutar, gör det utan att byta cigaretterna mot någon annan nikotinprodukt är det uppenbart att tobaksfrihet inte är ett alternativ för tobaksindustrin. När vi bevittnar tobaksindustrins reklam framstår det dessutom klart att det är ungdomar som är deras främsta målgrupp och inte rökande vuxna. Var femte ungdom uppger att de ofta ser tobaksreklam.

Bara ungdomar som börjar. I en ny undersökning genomförd av Novus, på uppdrag av A Non Smoking Generation, svarade 92 procent av tobaksbrukande vuxna att de börjat i tonåren eller tidigare och den vanligaste debutåldern för både cigaretter, snus och e-cigaretter är mellan 13-16 år. Genom att kalla sina nya snusprodukter tobaksfria har tobaksindustrin kunnat kringgå den lagstiftning som finns för att skydda främst barn och unga från ett skadligt tobaksbruk. Förutom att de därmed fritt kan smaksätta, designa och marknadsföra dessa produkter direkt till ungdomar så kringgår de även tobaksskatten som annars skulle ha gjort produkterna mindre tillgängliga för priskänsliga ungdomar. Viktigt att understryka här är att dessa produkter innehåller höga halter av nikotin som framställs av tobak, så frågan är hur det kan anses tobaksfritt?

Unga tror att nya nikotinprodukter är ofarliga. I samma undersökning svarar sex av tio ungdomar att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. De flesta vet att rökning är farligt men få inser hur beroendeframkallande nikotinet är, och vilka långsiktiga hälsokonsekvenser denna substans kan ha. Nikotin är inte bara ett gift som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och fosterskador, det påverkar även hjärnan. Ungdomar, vars hjärnor fortfarande utvecklas, är särskilt känsliga för nikotinets effekter. Forskning visar att nikotinanvändare blir mer mottagliga för andra beroendeframkallande substanser och att det finns en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa, sömnstörningar, samt försämrad inlärnings- och koncentrationsförmåga. Nikotinbruket kan därmed hota både deras hälsa, studieresultat och framtidsutsikter. Risken att drabbas av negativa hälsoeffekter korrelerar även med exponeringsgrad. De ungdomar som börjar tidigt med tobak har därmed en ökad risk att dö i förtid på grund av sitt tobaksbruk.

Inkörsport till alkohol och tyngre droger. Det vita snuset marknadsförs med lockande smaker och sänker tröskeln till att introduceras och fastna i ett nikotinmissbruk. Samtidigt hävdar Tobaksindustrin att deras nya nikotinprodukter kan bidra till ett rökfritt Sverige, och vill se mildare reglering i tobakslagen. SBU-rapporten ”Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning”, visar dock att det inte finns något vetenskapligt stöd för att e-cigaretter skulle vara effektiva vid rökavvänjning. Däremot visar rapporten entydigt att användare av snus eller e-cigaretter i högre grad börja röka cigaretter. Med tanke på nikotinets effekter på den unga hjärnan finns det även en risk att den kraftiga ökningen av nya tobaksprodukter bland unga banar väg för ett ökat bruk av alkohol och tyngre droger. Genom att förbjuda smaksättning av samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade kan vi begränsa andelen unga som fastnar i ett skadligt beroende.

Samtliga tobaksprodukter motverkar global hållbar utveckling. Nikotinet i samtliga tobaksprodukter framställs av tobak. Barnarbete, fattigdom, gifter och massiv skogsavverkning är vanliga problem på världens alla tobaksodlingar. Vi måste på allvar ställa oss frågan om tobak är något som vi vill satsa på i en hållbar framtid? Vi uppmanar alla politiker och beslutsfattare att läsa på om både hälsorisker och hållbarhetsproblem kopplade till samtliga tobaksprodukter och våga välja våra barns hälsa och framtid framför tobaksindustrins vinster.

För att nå målet om ett rökfritt Sverige krävs fler tobaksfria miljöer där skolan står först på tur, höjd tobaksskatt och att samtliga tobaksprodukter inkluderas i den lagstiftning som finns för att skydda barn och unga.

Stödjer du lagar som skyddar barn och unga mot nikotinberoende? Skriv under här.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation