Debatt: Kräv lag om tobaksfri skoltid

28 september 2021
 / 
Debatt: Kräv lag om tobaksfri skoltid

Sverige är enda landet i Norden där tobak är tillåtet i skolan. Den svenska allmänheten är dock positiva till en lag om tobaksfri skoltid och tillsammans kan vi kräva detta av våra kommuner och politiker, skriver Helen Stjerna från A Non Smoking Generation i en debattartikel i Dagens Arena.  

En rökfri skolgård? Lagen om rökfria skolgårdar har två stora brister som gör det svårt för skolpersonal att hindra både rökning och annat tobaksbruk bland eleverna. För det första reglerar lagen enbart skolans område, vilket i praktiken innebär att det är okej att röka en meter utanför skolgården. För det andra reglerar den bara cigaretter och utelämnar övriga produkter såsom snus, vitt snus och e-cigaretter. Många kommuner och arbetsgivare har redan infört tobaksfri arbetstid för vuxna – när ska ungas hälsa och arbetsmiljö tas på lika stort allvar?

Tobaksbruk smittar. A Non Smoking Generations nya Novusundersökning visar att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, och den främsta orsaken är kompisars påverkan. Det innebär att tobaksbruk smittar via grupptryck, samt att unga som får skydd från sådan påverkan under skolåren sannolikt aldrig kommer att börja.

Erfarenhet visar att tobaksfria miljöer är effektivt för att motverka normaliseringen av tobak och minska tobaksbruket. Sedan Sverige fick rökfria serveringar 2005 har rökningen bland vuxna halverats. Efter att Norge införde tobaksfri skoltid 2014 har andelen dagligrökande unga minskat drastiskt.

Ökande nikotinbruk. De senaste åren har ungas bruk av snus och andra nikotinprodukter ökat. Sedan två år tillbaka har bruket av vitt snus ökat med hela 128 procent. Genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria” har tobaksindustrin kringgått tobakslagen och kunnat rikta sig direkt till unga genom design, smaker och influencer-marketing. Var femte ungdom uppger att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Nya lagförslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter syftar till att vända denna trend, men ett nödvändigt komplement är att även förbjuda dessa produkter i skolan.

Psykisk hälsa. Vi möter ofta skolpersonal och föräldrar som är osäkra på hur de ska hantera tobaksfrågan. Få inser att arbetet mot tobak i skolan och hemmet kan vara direkt avgörande för ungas hälsa, studieresultat och framtid. Varannan ungdom anser att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja röka. Samtidigt är det få som vet att nikotin ger bestående skador på den unga hjärnan och ökar risken för psykisk ohälsa, inlärningssvårigheter samt andra drogmissbruk. En lag om tobaksfri skoltid skulle tvinga skolor att ta tobaksprevention på större allvar.

Kunskapspotential. Även kunskapen om tobakens effekter på hållbar utveckling är låg. Få vet att nikotinet i ”tobaksfria” produkter framställs av tobak, samt att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning och utbrett barnarbete. När vi förmedlade denna kunskap till unga 2020 uppgav 97 procent att de hade fått argument för att avstå från tobak. Denna kunskap kan motivera fler unga till att förbli tobaksfria, men ännu är det hela 43 procent av unga som inte får ingående information om tobak i skolan.

Barns rätt. Sveriges tobakspolitik har tidigare varit ett föredöme internationellt men nu ligger vi efter. Hårdare regler för nya nikotinprodukter är ett viktigt steg i rätt riktning, men just nu exponeras svenska ungdomar dagligen för tobak i skolan. Åtta av tio 14-18-åringar, motsvarande cirka 240 000 ungdomar, uppger att de själva vill ha en tobaksfri skoltid. Det är dags att vuxenvärlden tar sitt ansvar:

  • Kommuner och skolledningar: ge era elever en helt tobaksfri skoltid samt ingående information om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv
  • Allmänheten: skicka brev till utbildningsminister Anna Ekström och kräv en lag om tobaksfri skoltid

Helen Stjerna,
generalsekreterare A Non Smoking Generation