Debatt: M och KD väljer att gå tobaksindustrins ärenden

14 juni 2021
 / 
Debatt: M och KD väljer att gå tobaksindustrins ärenden

Det är ytterst olyckligt att Moderaterna och Kristdemokraterna nu säger nej till regeringens förslag till ANDTS-strategi. Strategin är redan försenad och det är våra barn som nu får betala priset när strategi och nödvändiga insatser för att skydda barn från att fastna i skadliga beroenden uteblir på obestämd framtid, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, i en debattreplik i GP.

Tydliga mål ger rätt insatser. Vi håller med om att vissa konkreta insatser fattas, till exempel hade vi gärna sett ett mer konkret förslag till införande av tobaksfri skoltid. Men att påstå att den är helt oduglig och att det är bättre att helt stå utan strategi under obestämd tid är detsamma som att gå tobaksindustrins ärenden och de som nu får betala priset är våra barn.

Bruket av det ännu helt oreglerade vita snuset har ökat lavinartat bland högstadie- och gymnasieelever under de senaste två åren. Från 7 till 19 procent mellan 2019 och 2020. I vår senaste mätning ser det ut att ha bromsat in något och ligger nu på 16 procent. Förhoppningsvis är det vår intensiva informationsspridning som börjat ge effekt, men tyvärr har vi inte samma resurser och finansiella muskler som tobaksindustrin och det är svårt att nå ut till alla.

Samma undersökning visar att kunskapen är låg när det gäller de produkter som tobaksindustrin tillåts kalla tobaksfria. Många att de faktiskt är fria från tobak och att de därmed är mindre skadliga. Endast 4 procent kände till att nikotinet i dessa produkter framställs av tobak. Även när det gäller hälsorisker kopplade till nikotin är kunskapen låg. Bara 7 procent kände till exempel till att nikotin ökar risken för diabetes typ-2.

Tydlig målgrupp

ANDTS-strategins föreslagna mål att skydda barn och unga och att bruket av nikotinprodukter ska minska är direkt avgörande för vilka insatser som krävs. 9 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare och det krävs ingen master i kommunikation för att se vem som är tobaksindustrins primära målgrupp i deras reklam och produktdesign. Swedish Match lanserade i dagarna ännu ett vitt snus – direkt till ungdomarna utanför Thoren Business School.

Minskade skador får vi bara genom minskat bruk. M och KD menar att man bör beakta olika produkters skadeverkningar. På en direkt fråga om hur detta skulle gå till blir Johan Hultbergs svar undvikande. Det finns nämligen ingen vetenskaplig evidens som tydliggör exakt vilka skador dessa nya tobaksprodukter medför. Det tog den samlade vetenskapen 60 år att förstå vidden av de hälsorisker som förknippas med cigaretter och i den senaste tidens forskning ser vi att många av de hälsorisker som tidigare förknippats med röktobak i själva verket kan kopplas till nikotin. Så förutom att nikotin är starkt beroendeframkallande ger det även allvarliga hälsorisker som hjärt-, kärlsjukdom, diabetes typ-2 och fosterskador. Därtill fastslår Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i en rapport 2020 tydliga samband mellan snus, e-cigaretter och röktobak.

Inkörsport till rökning

Att den som snusar eller röker e-cigaretter löper större risk att även börja röka. Bara genom att skydda nästa generation och minska allt tobaksbruk kan vi minska skadorna. Vad M och KD menar med att ”jaga snusare” är också oklart. Vuxna tobaksbrukare kommer givetvis att kunna fortsätta bruka tobak om man så vill. Strategin har ett tydligt fokus på att i första hand skydda barn och unga från att börja röka eller använda nikotinprodukter och att den som vill sluta ska få rätt och tillräcklig hjälp för att kunna göra det. I en demoskopundersökning gjord på uppdrag av Cancerfonden svarade 8 av 10 att det vita snuset bör regleras på samma sätt som cigaretter.

M och KD har helt rätt i att allt tobaksförebyggande arbete ska bedrivas evidensbaserat. Redan i dag arbetar vi givetvis evidensbaserat utifrån WHO:s ramverkskonvention för tobakskontroll. Den ratificerades av Sverige 2005 och är ett tydligt ramverk över vilka insatser som fungerar och varför det är viktigt att lämna tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken (artikel 5.3). Här har vissa politiker bevisligen misslyckats med att följa konventionen och lyssnat okritiskt till den svenska tobaksindustrins argument och påståenden. Vårt medskick blir därför: Gör om, gör rätt och lyssna på både väljare, seriösa forskare och experter verksamma inom tobaksprevention och rösta för alla barns rätt till en tobaksfri framtid!

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation