Debatt: Osakliga beskyllningar av A Non Smoking Generation

9 maj 2023
 / 
Debatt: Osakliga beskyllningar av A Non Smoking Generation

Måns Rosén och Magnus Stenbeck kanske borde uppdatera sig på forskningsläget, skriver Helen Stjerna i en debattreplik i UNT.

Den 21/4 debatterade vi för att snus är en inkörsport till rökning och att samhället måste göra mer för att skydda unga från ett skadligt nikotinberoende. I en replik påstår Måns Rosén och Magnus Stenbeck att vi hänvisar till en norsk studie, vilket är helt fel, och påstår även att A Non Smoking Generation inte arbetar utifrån oberoende vetenskaplig evidens. Även detta är givetvis helt fel.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att dessa två personer som säger sig representera Karolinska Institutet respektive Umeå Universitet inte verkar känna till den omfattande forskningsverksamhet som dessa båda institutioner deltagit i och bedriver när det gäller sambanden mellan rökning och snus respektive e-cigaretter.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) publicerade i juni 2020 en systematisk översikt för att klarlägga sambanden mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. En oberoende grupp sakkunniga anlitades för att systematiskt söka, granska och sammanställa forskningsresultat om samband i den allmänna befolkningen mellan att använda snus eller e-cigaretter och att röka tobak. Syftet var att ta fram ett aktuellt vetenskapligt kunskapsunderlag för att besvara huruvida snus eller e-cigaretter ökar risken för att även börja röka alternativt om snus eller e-cigaretter skulle kunna hjälpa rökare att sluta.

Det sammanfattade resultatet var tydligt även om resultaten för e-cigaretter var mer tillförlitliga än för snus. Anledningen till detta är att det finns fler studier för e-cigaretter då förekomsten av dessa är mer utbredd i resten av världen.

  • Bland personer som använder snus eller e-cigaretter är det fler som med tiden även börjar använda röktobak än bland personer som inte använder snus eller e-cigaretter.
  • Bland personer som röker tobak och som även börjat använda snus eller e-cigaretter går det inte att dra några slutsatser om det finns något samband med förändrade rökvanor eller inte. Detta gäller alla slags förändringar, såväl rökstopp som ökad eller minskad användning av röktobak.

Måns Rosén och Magnus Stenbeck verkar ha köpt tobaksindustrins argument om att snuset räddar rökarnas liv trots att den vetenskapliga evidensen visar något helt annat. Vad Måns Rosén och Magnus Stenbeck också verkar bortse helt ifrån är den utveckling vi ser i Sverige just nu, där snus och e-cigaretter ökar lavinartat bland skolelever och att även rökningen ökar bland unga.

Den här utvecklingen går helt i linje med de resultat som framkom i SBU:s sammanställning och det är dags att våra politiker och andra viktiga vuxna lyssnar till oberoende vetenskapliga fakta i stället för tobaksindustrins manipulativa budskap. Om vi ska nå ett rökfritt Sverige är det hög tid att skärpa insatserna för att skydda alla barn från alla former av tobaksreklam och godissmakande nikotinprodukter.

Vill du hjälpa oss att förebygga allt tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.