Debatt: Regeringen kan göra mer – för ungas hälsa

29 mars 2023
 / 
Debatt: Regeringen kan göra mer – för ungas hälsa

I Blekinge röker 15 procent av gymnasieeleverna, 18 procent snusar och användningen av nya nikotinprodukter ökar dramatiskt runt om i landet. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en debattreplik i Sydöstran.

Markus Lindblad hävdar i Sydöstran den 23 mars (”Regeringen kan göra mer för snuset”) att nya så kallat ”tobaksfria” nikotinprodukter ligger bakom den minskade andelen vuxna rökare i Sverige, men det krävs ingen djupdykning i historia eller forskning för att motbevisa detta påstående.

Dagens låga nivåer av dagligrökning bland vuxna beror på årtionden av tobaksförebyggande insatser och ökad reglering. Exempelvis har rökningen halverats sedan rökfria serveringar infördes 2005, och minskat ytterligare efter att även uteserveringarna blev rökfria 2019.

Lindblad motiverar också sitt påstående utifrån en undersökning som visar att var tredje rökare skulle bli mer villiga att byta till en annan nikotinprodukt om de fick information om dess lägre skadlighet. Dessa resultat saknar dock både trovärdighet och relevans.

För det första, undersökningen är gjord på uppdrag av Snusbolaget som uppenbarligen har ett ekonomiskt intresse av att rökare byter från cigaretter till någon form av snus. För det andra, det finns inga vetenskapliga belägg för att försök till rökstopp med hjälp av andra tobaks- och nikotinprodukter fungerar i praktiken. Snarare än att byta produkt visar oberoende studier att rökare ofta adderar en produkt till sitt befintliga missbruk, och fastnar i ett starkare beroende med ännu sämre hälsoutfall.

Utöver att vara ineffektiva hjälpmedel för rökavvänjning riskerar dessa produkter att bli en inkörsport till nikotinberoende bland unga, som senare löper ökad risk att börja röka och missbruka andra droger. Dessa forskningsresultat reflekteras tydligt i CAN:s senaste skolundersökning, som visar att bruket av vitt snus och e-cigaretter har ökat explosionsartat bland minderåriga samtidigt som även bruket av vanliga cigaretter ökar. Att totalt 62 procent av unga har använt någon form av tobak är inget annat än ett misslyckande och bevis på att Sveriges tobakspolitik måste stärkas, inte försvagas.

Lindblad har absolut rätt i att det krävs fler insatser för att minska den farliga rökningen, men mot bakgrund av tillgänglig och trovärdig forskning blir det irrelevant att bedöma och behandla tobaksindustrins produkter olika.

Tobakspolitikens primära mål måste vara att skydda unga och förebygga alla allvarliga hälsorisker – såsom hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador samt psykisk ohälsa – som är förenade med nikotinanvändning, oavsett produkt. Detta är extra viktigt då en stor andel unga uppger i en Novusundersökning att en orsak till att testa nya nikotinprodukter kan vara en uppfattning om att de är mindre farliga.

Både forskning och statistik talar för att en mer tillåtande inställning till snus och nya nikotinprodukter varken skulle minska rökningen eller tobaksbruket generellt. Däremot skulle det innebära att unga blir ännu mer sårbara för tobaksindustrins strategier. Istället för att ”göra mer för snuset” föreslår A Non Smoking Generation att Sveriges regering gör mer för unga genom att införa en hårdare reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation