Debatt: Stoppa tobaksindustrins inflytande över folkhälsopolitiken

12 augusti 2021
 / 
Debatt: Stoppa tobaksindustrins inflytande över folkhälsopolitiken

Philip Morris och övriga tobaksindustrin fortsätter lobba för att ”skademinimering” ska genomsyra tobakspolitiken. Resultatet skulle vara en fortsatt blomstrande framtid för den tobaksindustri som vinstmaximerar på bekostnad av barns hälsa och framtid. Vi vädjar nu till samtliga politiker att exkludera tobaksindustrins inflytande från politiken och ta sitt ansvar för folkhälsan samt hållbar utveckling, skriver Helen Stjerna i en debattreplik i Värmlands Folkblad.

I många årtionden har tobak varit ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och världen. Ändå skriver ett av världens största tobaksbolag att den nya regeringen har en unik möjlighet att höja ambitionerna på folkhälsoområdet. Vad är det som är unikt nu? Ingenting är nytt utöver det faktum att tobaksindustrin inte längre kan förneka hälsoriskerna med cigaretter och har därför övergått till att sprida vilseledande information kring nya tobaksprodukter. Alla regeringar har samma möjlighet och skyldighet – att skydda befolkningen från tobaksindustrins alla skadliga produkter.

Philip Morris hävdar att de vill främja folkhälsan genom att bidra till ett rökfritt Sverige. I länder med svagare tobakslagar och begränsad kunskap om rökningens skadlighet fortsätter de samtidigt att marknadsföra och sälja cigaretter – den produkt som de påstår sig vilja fasa ut. All lobbying kring ”skademinimering” syftar endast till att vilseleda beslutsfattare och konsumenter i hopp om att öka försäljningen av nya tobaks- och nikotinprodukter i länder som Sverige där rökningen minskar.

Om fler blir medvetna om nikotinets allvarliga hälsorisker är tobaksindustrins grundläggande affärsidé och framtida intäkter hotade. Fokus för industrins lögner idag är därför nikotinberoendet. Genom att betona farorna med tobaksrökning försöker industrin undergräva all vetenskaplig evidens som visar att allt nikotin skadar hjärnan och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, psykiska sjukdomar, fosterskador och andra drogmissbruk.

Utan belägg hävdar tobaksindustrin också att nya tobaksprodukter kan hjälpa rökare att sluta eller byta till ”mindre skadliga” alternativ. Forskningen visar tvärtom att nya produkter inte är effektiva hjälpmedel för rökavvänjning. Rökare som försöker sluta med hjälp av exempelvis e-cigaretter fastnar ofta i ett starkare beroende där de använder flera skadliga produkter, samtidigt som nya produkter riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende och tobaksrökning bland unga icke-rökare.

Philip Morris har rätt i att folkhälsan gynnas av att många olika aktörer ”arbetar i samma riktning”, men tobaksindustrin arbetar i motsatt riktning. WHO:s tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005, fastslår att tobaksindustrins vinstintresse är oförenligt med folkhälsa och att industrin bör uteslutas från folkhälsopolitiken. För att minska tobaksbruket och dess efterföljande skador krävs att svenska politiker följer internationella avtal och baserar beslut på oberoende forskning istället för tobaksindustrins desinformation.

Vår nya Novusundersökning visar att 92 procent av alla tobaksdebuter sker i tonåren, oftast på grund av påverkan från kompisar. Bara barn börjar med tobak, i princip ingen börjar helt frivilligt, och dessutom vill en majoritet av alla tobaksbrukare sluta. Det är därför helt logiskt att den svenska tobakspolitiken fortsatt vilar på två ben – prevention och avvänjning – och att tobaksindustrins tredje ben – ”skademinimering” – exkluderas i enlighet med tobakskonventionen.

I en nylanserad rapport om den globala tobaksepidemin uppmanar WHO stater att öka regleringen av nya tobaks- och nikotinprodukter, med anledning av att tobaksindustrin aktivt marknadsför produkterna riktat till ungdomar. Industrins verkliga agenda är inte att minska rökningen, utan att förhindra åtgärder som begränsar möjligheten att rekrytera nya kunder bland barn och unga. Den nya regeringen bör säkerställa att befintliga tobaksbrukare får tillgång till avvänjningsstöd och välbeprövade nikotinläkemedel, men framför allt stärka skyddet för den unga generationen som ännu inte har börjat.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation