Debatt: Tobaksindustrin bidrar till svenskarnas låga kunskap om tobak

20 april 2021
 / 
Debatt: Tobaksindustrin bidrar till svenskarnas låga kunskap om tobak

”Philip Morris har rätt i att rökningen fortfarande är ett stort problem i Sverige och att befolkningen behöver större kunskap i denna fråga, men tobaksindustrin är den sista källan som konsumenter och politiker bör basera sina hälsofrämjande beslut på”, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation,  i en debattreplik i Dagens Opinion.

Flertalet studier visar att samtliga tobaks- och nikotinprodukter är både beroendeframkallande och extremt skadliga för hälsan. För att den nya tobaksstrategin ska bidra till minskat tobaksbruk måste regering och riksdag hämta sin information från oberoende forskning – inte från tobaksindustrin.

Philip Morris nya rapport fastslår att svenskar har låg kunskap om rökningens och nikotinets skadeverkningar. Ironiskt nog skriver företagets nordiska koncernchef en debattartikel som innehåller flertalet felaktiga fakta – som direkt bidrar till befolkningens okunskap. Trovärdigheten i rapportens slutsatser kan ifrågasättas på många grunder, och det viktigaste skälet är att avsändaren är ett tobaksföretag – vars ambition inte handlar om att öka kunskap som främjar folkhälsan, utan om att sprida vilseledande information som främjar deras affärer.

Philip Morris påstår att de vill minska rökningen genom att erbjuda mindre skadliga alternativ till cigaretter, och pekar på behovet av ökad kunskap om risker med olika tobaksprodukter. De har rätt i att rökningen fortfarande är ett stort problem i Sverige och att befolkningen behöver större kunskap i denna fråga, men tobaksindustrin är den sista källan som konsumenter och politiker bör basera sina hälsofrämjande beslut på. Sverige ratificerade WHO:s tobakskonvention redan 2005 och nu när tobaksindustrin utvecklar nya tobaksalternativ i rask takt är det kanske viktigare än någonsin att våra beslutsfattare följer konventionens artikel 5.3 och exkluderar tobaksindustrins inflytande från folkhälsopolitiken.

En av tobaksindustrins främsta strategier är att undergräva och motarbeta forskning kring tobakens skadlighet, för att istället främja information som gynnar deras intressen. Genom marknadsföring av nya ”mindre skadliga” produkter försöker Philip Morris och andra stora tobaksföretag vilseleda allmänhet och påverka beslutsfattare att undanta produkterna från hårdare reglering – i syfte att maximera försäljningen av samtliga tobaks- och nikotinprodukter.

Denna debattartikel är bara ett av många exempel som delger direkt felaktig information om hur skadligt ämnet nikotin i sig faktiskt är. Philip Morris hävdar att nikotin främst är skadligt för att människor blir beroende av cigaretter, och ignorerar all den vetenskapliga evidens som visar att nikotin ökar risken för flertalet allvarliga folkhälsoproblem. Nikotin ökar risken för diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdomar, fosterskador och psykisk ohälsa. Nikotinet ger dessutom bestående skador på hjärnan och ökar risken för ett ökat bruk av alkohol och andra droger.

Om Philip Morris vill bidra till ett rökfritt Sverige, varför motarbeta alla lagförslag och politiska strategier som syftar till att det ska bli verklighet? SBU-rapporten, Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning, och OLIN-studierna i Norrbotten är exempel på oberoende forskning som visar att tobaksindustrins nya produkter inte alls hjälper rökare att sluta. Tvärtom leder försök till rökstopp med hjälp av e-cigaretter ofta till ett ännu skadligare blandbruk av flera produkter. Bruket av snus och e-cigaretter skapar ett nikotinberoende som riskerar att bli en inkörsport till både tobaksrökning och tyngre drogmissbruk.

En stor del av alla rökare och tobaksbrukare vill sluta, och det är viktigt att dessa får tillgång till verktyg som faktiskt kan hjälpa dem. Den kunskap som sjukvården och hälsovårdsmyndigheter behöver förmedla är att det finns beprövade nikotinläkemedel som fungerar, och som till skillnad från tobaksindustrins nikotinprodukter innehåller låga doser nikotin i syfte att hjälpa användaren att trappa ned. Syftet med tobaksindustrins nikotinprodukter som innehåller höga doser nikotin kommer alltid vara det motsatta – att fånga och hålla människor fångna i beroende.

Det huvudsakliga målet med regeringens nya tobaksstrategi är att förhindra att minderåriga börjar använda tobak och nikotin. För att uppfylla det målet, och således minska framtida skador av tobak och nikotin, krävs ökad kunskapsspridning och reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter. Vuxna tobaksbrukare kommer fortsatt kunna använda eller byta produkter, men vi måste sätta stopp för nyrekryteringen bland barn och unga. Det tog över 60 års forskning att visa på vidden av rökningens negativa hälsoeffekter. De långsiktiga effekterna av tobaksindustrins nya produkter kan vi ännu inte förutse eller bevisa, men är det rimligt att ytterligare 60 år ska passera innan vi inser att också dessa produkter måste regleras? Då är det barnen som får betala priset och den enda överlevnaden vi säkrar är tobaksindustrins.

Om du vill se starkare tobakslagar för att skydda barn och unga, stöd vårt opinionsbildande arbete här!

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation