En tredjedel av Sveriges cancerfall kan förebyggas

Varje år drabbas över 15 000 personer i Sverige av cancer på grund av påverkbara riskfaktorer. Det innebär att var tredje cancerfall kan förebyggas genom främjande av hälsosamma levnadsvanor. Det visar en ny studie gjord av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi på uppdrag av Cancerfonden.

I Cancerfondens nya rapport Cancer i Sverige – hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer? sammanfattas resultaten av en studie som analyserar hur påverkbara riskfaktorer bidrar till antalet cancerfall i Sverige. De riskfaktorer som studerades är tobaksrökning, solning, övervikt, ohälsosamma matvanor, alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet samt vissa infektioner.

Enligt rapporten kan 28 procent av cancerfallen i Sverige härledas till riskfaktorerna, vilket motsvarar 15 543 personer av de 55 783 personerna som diagnosticerades med cancer samma år. Slutsatsen är att tre av tio cancerfall kan förebyggas. Rökning är en av de största påverkbara riskfaktorerna och orsakar cirka 6000 cancerfall varje år. Rökning och solning följs ohälsosamma matvanor, övervikt och alkohol.

Det uppskattas att var tredje person kommer drabbas av cancer under sin livstid. De senaste årtiondena har cancerfallen i Sverige ökat och orsaker till denna utveckling tros vara att fler fall upptäcks till följd av bättre diagnostik, att vi lever allt längre, men också att våra levnadsvanor blir allt sämre.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, förklarar i ett pressmeddelande att denna rapport är särskilt viktig eftersom det finns stora kunskapsluckor vad gäller sambanden mellan påverkbara livsstilsfaktorer och cancer. Hon betonar också att:

– Det är viktigt att komma ihåg att en majoritet av alla cancerfall beror på saker vi inte kan påverka. Men denna rapport visar att vi på befolkningsnivå kan minska ett stort antal cancerfall genom preventiva insatser. Det är alltid vi människor själva som i slutändan bestämmer över våra levnadsvanor, men politiken har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva hälsosamt. Därför behöver vi en aktiv folkhälsopolitik.

Läs mer hos Cancerfonden.