ESPAD: Rapport om europeiska skolungdomars drogvanor

17 november 2020
 / 
ESPAD: Rapport om europeiska skolungdomars drogvanor

För sjunde gången presenterar ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) en rapport om europeiska skolungdomars drogvanor. Den nya rapporten baseras på data om drogvanor bland 15-16-åringar som samlades in i Europa under 2019. ESPAD:s övergripande syfte är att erbjuda tillförlitlig och jämförbar information som kan användas vid utformande av policyer och åtgärder för att förebygga droganvändning bland ungdomar.

ESPAD har samlat in data om skolungdomars drogvanor sedan 1995 och nyligen presenterades den nya och sjunde rapporten som främst baseras på data från 2019. Rapporten sammanställer information om drogvanor, kopplat till exempelvis alkohol, rökning, cannabis och spel, från 99 647 elever i 15-16 års ålder från 35 europeiska länder.

I den nya rapporten presenteras resultat gällande ungas användning av traditionella cigaretter och e-cigaretter. Den ger en bild av genomsnittet i Europa men beskriver också skillnader mellan tjejer och killar samt skillnader mellan olika länder. Resultaten delas även upp i två kategorier som kan ge en indikation om i vilken omfattning som unga röker eller använder e-cigaretter. Den presenterar både statistik över andelen unga som har rökt/använt e-cigaretter någon gång i sitt liv och andelen unga som har rökt/använt e-cigaretter under de senaste 30 dagarna. Den senare kategorin klassas som ”nuvarande rökare/användare”.

Rökning

I genomsnitt hade 41 procent av skolungdomarna som deltog i undersökningen rökt cigaretter någon i sitt liv. Generellt var rökning lite vanligare bland killar (43 procent) än bland tjejer (40 procent). Förekomsten var som lägst på Island där 15 procent av unga hade rökt någon gång, och som högst i Slovakien där 58 procent hade rökt någon gång. Sverige låg under det europeiska genomsnittet med 26 procent och avvek också från könsnormen då rökning istället var något vanligare bland tjejer (27 procent) än bland killar (25 procent).

I genomsnitt hade 20 procent av skolungdomarna rökt cigaretter under de senaste 30 dagarna. Den högsta andelen nuvarande rökare fanns i Italien och Bulgarien (båda 32 procent) och även här fanns den lägsta andelen på Island (5,1 procent), följt av Malta och Norge (båda 10 procent). Generellt var nuvarande rökning lika vanligt bland killar och tjejer. Även här var Sveriges siffror lägre än genomsnittet i Europa och låg på 11 procent. Likt skillnaderna mellan andelen svenska tjejer och killar som hade rökt någon gång var nuvarande rökning lite vanligare bland tjejer (12 procent) än bland killar (10 procent).

E-cigaretter

I genomsnitt hade 40 procent av skolungdomarna som deltog i undersökningen använt e-cigaretter någon i sitt liv. Förekomsten varierade från 18 procent i Serbien till hela 65 procent i Litauen. Förutom i ett fåtal länder var e-cigarettanvändning generellt vanligare bland killar än bland tjejer. Detta gäller även för Sverige där förekomsten var 35 procent bland killar och 22 procent bland tjejer. Sammantaget hade 29 procent av svenska skolungdomar använt e-cigaretter någon gång.

I genomsnitt hade 14 procent av skolungdomarna använt e-cigaretter under de senaste 30 dagarna. I elva länder var förekomsten lägre än 10 procent, varav den lägsta fanns i Serbien där 5,4 procent av unga var nuvarande e-cigarettanvändare. De länder med högst andel var Monaco med 41 procent, följt av Litauen (31 procent) och Polen (30 procent). Generellt fanns fler nuvarande e-cigarettanvändare bland pojkar än bland flickor. I Sverige hade 6,2 procent av skolungdomarna använt e-cigaretter under de senaste 30 dagarna och det nuvarande bruket var vanligare bland killar (8,3 procent) än bland tjejer (4,1 procent).

Läs mer och ta del av rapporten på ESPAD.org.