Färre skolelever röker

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har presenterat resultat ur 2015 års undersökning av skolelevers drogvanor. Undersökningen visar en tydlig sjunkande trend av tobakskonsumtion i åk 9. Även i år 2 på gymnasiet syns en sjunkande trend om än tydligast bland flickor i denna årskurs.

Andel rökare:

Årskurs 9
10 % pojkar
14 % flickor

Gymnasiets år 2
25 % pojkar
27 % flickor

Utveckling av andelen snusare de senaste åren är relativt stabil.

Undersökningen visar också att ungas alkoholkonsumtion är lägre än någonsin och användningen av narkotika har minskat något, efter att ha legat stilla i några år.

Tänkbara förklaringar är den pågående hälsotrenden och effektivare föräldrakontroll samt drogförebyggande insatser.