Folkhälsomyndigheten: daglig snusanvändning ökar bland unga

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkätHälsa på lika villkor – från 2021 visar att andelen dagligrökare i den svenska befolkningen minskar. Den visar dock att det är stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper, och att andelen unga som snusar dagligen ökar, framför allt bland tjejer. Folkhälsomyndigheten oroas över utvecklingen och tror att det kan bero på marknadsföringen av vitt snus. 

Resultaten från Folkhälsomyndighetens nya folkhälsoenkät visar att dagligrökningen fortsätter att minska på befolkningsnivå. År 2021 uppgav sex procent av personer i 16-84 års ålder att de röker varje dag. Motsvarande siffra år 2004 var 16 procent. Användningen skiljer sig dock fortfarande markant mellan olika grupper i befolkningen utifrån faktorer såsom utbildning, inkomst och sysselsättning. Exempelvis är dagligrökning betydligt vanligare bland personer med förgymnasial utbildning (13 %) än bland personer med eftergymnasial utbildning (3 %).

Utifrån ett åldersperspektiv är dagligrökning minst vanligt bland personer i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år, och har minskat från åtta procent år 2016 till tre procent år 2021. Dock uppgav den unga åldersgruppen i störst utsträckning att de röker ibland; åtta procent jämfört med fem procent bland hela befolkningen.

Enkäten visar tydligt att användningen av snus skiljer sig mellan kvinnor och män. 2021 uppgav sex procent av kvinnorna och 20 procent av männen att de snusar dagligen. Resultaten visar också att allt fler ungdomar snusar dagligen, och att ökningen är särskilt stor bland tjejer och unga kvinnor. I åldersgruppen 16-29 år har andelen tjejer som uppgav att de snusar dagligen ökat från tre procent år 2018 till nio procent år 2021.

I en artikel i SvD lyfter Josefin Jonsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, att den ökande snusanvändningen till stor del kan bero på den intensiva marknadsföringen av vitt, så kallat “tobaksfritt”, snus. Folkhälsoenkäten ger inga svar på vilken typ av snus det handlar om, men Josefin uppmärksammar Folkhälsomyndighetens oro över att dessa nya nikotinprodukter ännu är helt oreglerade och marknadsförs riktat till barn och unga.

Vill du hjälpa oss att vända trenden? Stöd vårt tobaksförebyggande arbete här.