Forskning visar: företagsinflytande hindrar globalt folkhälsoarbete

20 oktober 2021
 / 
Forskning visar: företagsinflytande hindrar globalt folkhälsoarbete

Införandet av WHO:s globala folkhälsoinsatser riktade mot rökning, alkohol och ohälsosamma kostvanor går långsamt, enligt en ny studie som har publicerats i tidskriften The Lancet Global Health. Studien visar att fattigdom, bristande demokrati och stort företagsinflytande är faktorer som hindrar utvecklingen.

2013 antog WHO:s 194 medlemsstater ett handlingsprogram för att motverka icke-smittsamma sjukdomar, som bland annat innehåller åtgärder för att minska efterfrågan på tobak, alkohol och ohälsosam mat. Dessa förebyggande insatser är viktiga för att minska förtida dödsfall i smittsamma sjukdomar såsom cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, samt för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Forskare från Karolinska Institutet och London School of Hygiene & Tropical Medicine har nu undersökt i vilken utsträckning dessa åtgärder har implementerats i relation till olika nationella faktorer. Resultatet visar att endast en tredjedel av folkhälsoinsatserna hade genomförts fullt ut år 2020, och att införandet av åtgärder riktade mot tobak, alkohol och ohälsosam mat var lägst.

Genomförandet går som långsammast i länder med stor fattigdom och bristande demokrati, såsom Ekvatorialguinea, Guinea-Bissau och Sierra Leone i Västafrika. Norge och Turkiet är bäst i klassen med 90 procent helt eller delvis införda insatser. Motsvarande siffra för Sverige, som ligger efter, är omkring 60 procent.

Studien visar också att demokratins positiva effekt försvann i länder där företagens politiska inflytande är större än genomsnittet. Företagsinflytande kan exempelvis handla om korruption, mutor, utländska investeringar, politisk favorisering och bidrag till politiska kampanjer. En begränsning i studien är dock att den inte inkluderar lobbying, då det saknades tillförlitlig data från många länder.

– Vår analys visar att företags politiska inflytande är förknippat med graden av införande: Ju större inflytande företag hade, desto lägre införande av förebyggande folkhälsoinsatser. Även om vi inte kan bevisa ett orsakssamband tyder våra fynd på att mer insatser behövs för att stötta framför allt ekonomiskt svaga länder i att införa folkhälsoinsatser, särskilt kring kommersiella produkter, säger studiens försteförfattare Luke Allen, i ett pressmeddelande.

Det är sedan länge känt att tobaksindustrin arbetar aktivt världen över för att hindra politiska åtgärder som leder till ökad tobakskontroll och förbättrad folkhälsa. WHO:s tobakskonvention uppmanar tydligt samtliga medlemsstater att exkludera tobaksindustrins inflytande från folkhälsopolitiken.

För mer info om tobaksindustrins strategier och påverkan på global hälsa, ta del av vårt faktablad här.

Vill du begränsa tobaksindustrins inflytande i den svenska folkhälsopolitiken? Stöd vårt arbete här.