Frågor och svar om tobaksbruk och COVID-19

31 mars 2020
 / 
Frågor och svar om tobaksbruk och COVID-19

Världshälsoorganisation (WHO) varnar och informerar om att tobaksbruk ökar risken att drabbas och bli svårt sjuk av covid-19. Tobaksbruk är en stor riskfaktor för många av de sjukdomstillstånd som har visats vara bakomliggande i nästan alla dödsfall orsakade av coronaviruset. Med anledning av covid-19 uppmanas världens länder att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda folkhälsan från tobaksbruk enligt tobakskonventionens riktlinjer.

Vad finns det för samband mellan tobaksbruk och COVID-19-pandemin?

Alla sorters tobaksbruk är skadligt för kroppen, däribland för hjärt-kärlsystemet och luftvägarna. Även coronaviruset kan skada dessa system. Studier från Kina visar att det kan finnas samband mellan rökning och ökad risk att bli allvarligt sjuk på grund av covid-19. Personer med bakomliggande sjukdomar, såsom lungsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, cancer eller diabetes, verkar löpa betydligt större risk att bli svårt sjuka eller dö av viruset jämfört med personer utan tidigare kroniska sjukdomstillstånd. Det finns också belägg för att tobaksbrukare och personer med dessa underliggande sjukdomar är mer mottagliga för viruset. Folkhälsoexperter menar att dessa samband mellan rökning och skador av covid-19 med stor sannolikhet gäller både för traditionella cigaretter, e-cigaretter och vattenpipor.

Hur kan e-cigaretter öka risken för att drabbas av viruset?

Efter många fall där ungdomar har blivit svårt sjuka av covid-19 i USA varnar folkhälsoexperter för risken att användning av e-cigaretter kan vara en bidragande orsak. E-cigaretter innehåller nikotin och många andra giftiga ämnen som kan skada lungor och luftvägar, och även ha negativa effekter på både immun- samt hjärt-kärlsystemet. Sambanden mellan olika produkter och viruset behöver studeras mer men redan nu finns data som pekar på att personer som använder e-cigaretter är en riskgrupp för att drabbas av allvarlig sjukdom från covid-19.

Hur kan vattenpipor bidra till spridningen av viruset?

Vattenpipor har liknande skadliga effekter på både andningsorgan och hjärt-kärlhälsa som cigaretter. Att röka vattenpipa är en aktivitet som ofta utförs på allmänna platser där ett munstycke delas mellan flera personer i en grupp. Eftersom vattenpipsrökning ökar risken för spridning av infektioner och virus via munstycket kan det också bidra till spridningen av covid-19 vid sociala sammankomster. Vattenpipsrökning sker dessutom ofta i inomhusmiljöer vilket kan öka risken ytterligare.

Varför är detta ett bra tillfälle att försöka sluta med tobak?

Tobaksbruk ökar drastiskt risken att drabbas av många allvarliga hälsoproblem, vilket innebär att det alltid är en bra idé att sluta använda tobak. Det kan dock vara särskilt viktigt i denna tid för att minska skadorna av covid-19. Sannolikheten är hög att tobaksbrukare löper minskad risk att smittas av viruset om de lyckas sluta, på grund av att de blir av med vanan att ofta röra munnen med fingrarna. Det är också troligt att kroppens förmåga att hantera och bekämpa viruset förbättras, på grund av tobaksstoppets direkta positiva effekter på lung- och hjärt-kärlfunktionen. Hälsoförbättringarna ökar dessutom desto längre tiden går utan tobak, och minskar då samtidigt risken för svår sjukdom eller död till följd av covid-19. Snabbare tillfrisknanden minskar även risken för att sprida sjukdomen till andra.

Personer som vill minska risken att drabbas av covid-19 och andra sjukdomar genom att sluta med tobak kan vända sig till Sluta-röka-linjen för stöd och råd.

Kan stärkta åtgärder för tobakskontroll hjälpa i denna kontext?

Att stärka åtgärder för tobakskontroll, såsom införandet av fler tobaksfria offentliga miljöer och skydd mot passiv rökning, kommer minska risken att personer drabbas av svåra symtom. Minskat tobaksbruk kommer minska förekomsten av de bakomliggande sjukdomar som är förknippade med allvarliga följder av covid-19. God luftvägs- och hjärt-kärlhälsa är dessutom viktigt för att personer som drabbas av covid-19 ska kunna återhämta sig och tillfriskna från sjukdomen.

2008 introducerade WHO ett åtgärdspaket som kallas ”MPOWER”. Åtgärderna är baserade på artiklar från tobakskonventionen som syftar till att begränsa efterfrågan på tobak. Stater kan använda MPOWER som stöd för att utforma effektiva policyer för tobakskontroll.

  • Monitor tobacco use and prevention policies: Övervaka tobaksbruk och policyer för prevention
  • Protect people from tobacco use: Skydda människor från tobaksbruk
  • Offer help to quit tobacco use: Erbjud hjälp för att sluta med tobak
  • Warn about the dangers of tobacco: Varna för riskerna med tobak
  • Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship: Inför förbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring
  • Raise taxes on tobacco: Höj skatter på tobak

Hur kan tobakslagstiftning bidra till att begränsa virusets spridning?

Att kontrollera och minska tobaksbruket är viktigt för att minska risken för spridning av covid-19. De globala riktlinjerna för tobakskontroll är relevanta för utformningen av regionala och nationella tobakslagstiftningar. Samtliga länder borde sträva efter att begränsa bruket av samtliga tobaksprodukter för att minska dess hälsoeffekter och istället förbättra människors lung- och hjärt-kärlhälsa. WHO rekommenderar implementering av åtgärderna som beskrivs i tobakskonventionen och betonar särskilt betydelsen av ett omfattande förbud mot alla former av tobaksbruk på allmänna platser.