Global och nationell plan för att minska plastens miljöpåverkan

4 mars 2022
 / 
Global och nationell plan för att minska plastens miljöpåverkan

FN:s miljöförsamling har beslutat att ta fram ett globalt avtal mot plastföroreningar. Samtidigt har Sveriges regering för första gången tagit fram en handlingsplan för plast, som innehåller 55 åtgärder för att minska plastens negativa miljöpåverkan. Ett av målen är att nedskräpningen av tobaksrelaterade produkter ska halveras till år 2030. A Non Smoking Generation välkomnar dessa historiska beslut som ställer krav på producenter av plastprodukter – såsom tobaksföretag – att ta ansvar för dess effekter på miljö och klimat.

Den 2 mars 2022 nådde UNEA, FN:s miljöförsamling, en historisk överenskommelse mellan FN:s medlemsländer om att inleda förhandlingar för att ta fram ett globalt avtal mot platsföroreningar. Årligen hamnar 5-13 miljoner ton plastavfall i haven och utan motåtgärder beräknas avfallet i haven tredubblas till år 2040.

Plastföroreningar är ett gränsöverskridande problem som kräver samverkan mellan världens länder för att åtgärda. Sverige har länge varit drivande i globalt samarbete kring denna fråga, och lanserade redan i februari 2022 landets första nationella handlingsplan mot plast. Planen innehåller ett omfattande åtgärdsprogram bestående av 55 åtgärder för att minska plastens negativa miljökonsekvenser. Syftet är att främja klimatomställningen, skapa gröna jobb och skydda haven samt den biologiska mångfalden.

A Non Smoking Generation välkomnar dessa beslut och gläds åt att Sveriges handlingsplan innehåller konkreta mål samt åtgärder för att minska den miljöskadliga nedskräpningen av tobaksrelaterade produkter – som innehåller stora mängder plast och giftiga ämnen. Den nationella handlingsplanen innehåller bland annat:

  • Ett mål om att den tobaksrelaterade nedskräpningen av fimpar och portionssnus ska minska med 50 procent till år 2030, jämfört med 2023.
  • Krav på producenter av tobaksprodukter med filter (cigaretter) att samla in fimpar och hantera avfallet. Kravet börjar gälla den 5 januari 2023.
  • Krav på producenter av vissa engångsplastprodukter, såsom portionssnus, att informera konsumenter om hur produkten ska hanteras som avfall och om nedskräpningens negativa miljöeffekter. Detta krav börjar gälla redan nu år 2022.

Fimpar är det vanligaste skräpet i världen. Globalt slängs cirka 4500 miljarder fimpar på marken varje år. Sedan 1980-talet har 30-40 procent av allt upplockat skräp i städer och på stränder varit fimpar. Nästan alla cigarrettfilter innehåller ett slags plast, cellulosaacetat, vilket gör att plast som väger sammanlagt 688 miljoner kilo årligen hamnar i naturen. Det tar flera år för naturen att bryta ned fimparna och under den tiden släpper filtren ifrån sig mikroplaster och miljöfarliga ämnen.

Enligt organisationen Håll Sverige Rent består cirka 80 procent av allt skräp i svenska städer av tobaksrelaterade produkter. Varje år slängs en miljard fimpar på marken i Sverige, vilket resulterar i 108 ton plast i naturen. Fyra miljoner snusprillor spolas ner i svenska toaletter varje dag, vilket belastar avloppsreningsverken med 1100 ton snus varje år. Avloppsreningsverken är inte gjorda för att hantera sådant avfall och släpper därför igenom stora mängder giftiga ämnen från snuset – som slutligen hamnar i naturen.

Vill du hjälpa oss att minska tobakens negativa miljöpåverkan? Stöd vårt arbete här.

Vill du läsa mer om tobak och miljö? Ta del av vårt faktablad här.