Hur tobaksindustrin riktar sig till världens unga år 2022

23 mars 2022
 / 
Hur tobaksindustrin riktar sig till världens unga år 2022

Unga människor från olika delar av världen – Nigeria, Jordanien, Australien och Sverige – uppmärksammar tobaksindustrins strategier för att nå ungdomar i sina respektive hemländer. Ungdomarna är del av det globala nätverket NCD Child och samarbetar för att förmedla ungas perspektiv i tobaksfrågan, öka ungas medvetenhet, och uppmana beslutsfattare att stoppa industrins marknadsföring som syftar till att locka en ny generation tobaksbrukare.

Tobaksbruk är den främsta orsaken till död som går att förebygga, och orsakar över åtta miljoner dödsfall i världen varje år. Genom mediekampanjer, hälsovarningar, reklambegränsningar, och andra tobakskontrollåtgärder som stöds av WHO:s tobakskonvention, har framsteg gjorts för att minska tobaksbruket, men de senaste åren har tobaksindustrin utvecklat nya produkter och vilseledande marknadsföringsstrategier för att locka unga människor. Nio av tio tobaksbrukare börjar använda tobak innan de är vuxna.

NCD Child, ett globalt nätverk av unga människor som är engagerade i tobakskontroll och tobaksprevention, har publicerat en artikel om hur tobaksindustrin riktar sig till världens ungdomar år 2022 – ur ungas eget perspektiv. Toyyib Abdulkareem från Nigeria, Huda Alabed från Jordanien, Sophie Manoy från Australien, och A Non Smoking Generations medarbetare Louise Johansson från Sverige, uppmärksammar tobaksindustrins strategier och utmaningar som respektive land tampas med.

Nigeria

13,3 procent av unga i Enugu State i Nigeria röker cigaretter, och en bidragande orsak är tobaksindustrins normalisering av tobaksprodukter – där tobak framställs som coolt. Industrin genomför kampanjer där de utnyttjar kändisars inflytande för att påverka beteende och öka tobakens attraktivitet. Rökning exponeras offentligt och i filmscener, vilket bidrar till det ökande tobaksbruket bland unga. Marknadsföringen normaliserar tobak och ökar den sociala acceptansen för rökning bland ungdomar.

Jordanien

Jordanien har högst förekomst av tobaksbruk i Mellanöstern och även i världen, inklusive bland unga där 18 procent har rökt någon form av tobak – cigaretter, vattenpipor eller e-cigaretter. Tobaksprodukter är lättillgängliga för ungdomar i Jordanien då tobaksskatter inte har introducerats och tobakspriserna är låga. Att höja tobakspriset har varit framgångsrikt i liknande länder som Bahrain, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, och borde göras även i Jordanien för att minska ungas tillgänglighet till tobak. Utöver en plan för tobaksbeskattning borde landet stärka implementeringen av rökfria offentliga miljöer för att minska människors exponering för passiv rökning.

Australien

97 procent av unga i 14-17 års ålder i Australien har aldrig rökt cigaretter, men användningen av e-cigaretter har ökat sedan 2016 och hotar landets framsteg. E-cigarettanvändning är vanligast bland unga, där en av fem studenter i 16-17 års ålder har testat. Dessa produkter marknadsförs direkt till unga genom tilltalande färger och smaksättningar såsom bubbelgum och kanel. För att framställa produkten som ett hälsosammare alternativ till traditionella cigaretter kallas e-cigaretter för ”rökfria”.

Produktdesignen och utbudet av smaker utformas för att locka unga människor och rekrytera nya rökare, vilket hotar de framgångar som Australien har haft gällande tobakskontroll fram till idag. Nyligen introducerades en ny lagstiftning som kräver att alla e-cigaretter med nikotin skrivs ut på recept av läkare, men fortfarande är produkten attraktiv bland ungdomar.

Sverige

Sverige uppfattas ofta som ett föredöme vad gäller tobakskontroll, men i takt med att rökningen minskar bland vuxna har tobaksindustrin arbetat allt mer aggressivt för att rekrytera nya kunder bland ungdomar. 92 procent av svenska tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, och den vanligaste debutåldern för alla tobaksprodukter är mellan 13-16 år. Utöver cigaretter är det många som använder tobak i form av snus. Snusande är vanligast bland män, men tobaksindustrin arbetar nu strategiskt för att förändra detta och riktar sig till flickor och kvinnor genom att marknadsföra snus som en del av feministisk frigörelse.

Den svenska snusindustrin expanderar nu över hela världen med hjälp av deras nya ”nikotinportioner”. Industrin extraherar nikotin från tobaksplantan, tillsätter det i en vit prilla och kallar produkten för tobaksfri. I Sverige uppfattas den därför ofta felaktigt som ofarlig och industrin har samtidigt lyckats kringgå tobakslagens alla regler gällande exempelvis åldersgräns, marknadsföring och beskattning. Enligt en undersökning ökade andelen unga i 14-18 års ålder som har testat vitt snus från sju procent till 19 procent mellan 2019 och 2020.

Marknadsföringen av vitt snus som ”tobaksfritt” har inte enbart vilselett konsumenter om produktens hälsorisker, utan också om dess effekter på miljön. Produkten uppfattas ofta som mindre skadlig för miljön, vilket inte stämmer då nikotinet framställs av samma tobak som övriga tobaksprodukter.

Rekommendationer

Som ungdomar från Nigeria, Jordanien, Australien och Sverige har gett exempel på, använder tobaksindustrin nya och innovativa strategier för att rikta in sig på unga i hela världen. Industrins nya produkter marknadsförs ofta som mindre farliga men är endast en fasad för att dölja och samtidigt främja deras oetiska affärsidé – att initiera och upprätthålla skadliga nikotinberoenden. Världens beslutsfattare måste agera för att förhindra bruket av nya tobaksprodukter samt exkludera industrins inflytande från politiken. Ungdomar i hela världen förtjänar att skyddas av en omfattande och proaktiv tobakslagstiftning.

NCD Child efterlyser:

  1. Fullständig implementering av WHO:s tobakskonvention
  2. Förbud mot tobaksinköp för framtida tobaksfria generationer
  3. Proaktiv reglering av tobak och nikotin
  4. Inkludering av unga människor i tobaksprevention och tobakskontroll
  5. Ökad kunskap om tobakens skadeverkningar bland unga

Vill du hjälpa oss att skydda ungdomar från tobaksindustrins strategier i Sverige? Stöd vårt arbete här.