Grupptrycket

Grupptrycket är en stark kraft att utsättas för. För många är den nästan omöjlig att stå emot. Samtidigt är den tabu. Som ung vill man inte känna att man påverkas av någon eller något. Man är fri och man gör sina egna val. Man är inte rädd eller feg. Kommunikation kring grupptryck är därför väldigt svårt, eftersom den som drabbas riskerar att förknippas med svaghet.

För att starta ett samtal kring grupptryck behövde vi göra något helt nytt. Vi vet redan att grupptryck får människor att göra saker som man kanske inte alltid vill. Men går grupptrycket att vända på och istället påverka människor vi bryr oss om att fatta rätt beslut? Med grupptrycket testade vi att starta en ny, trygg och rolig dialog om grupptryck.

Vad går kampanjen ut på?
Vi startade en ny konversation om grupptryck, en kraft som kan påverka unga att börja använda tobak, genom att testa dess kraft för goda ändamål. Kan man hjälpa någon att ta ett steg i rätt riktning genom att uppmuntra dem? För att engagera flera mot ett gemensamt mål bjöd vi in till att grupptrycka Daniel Radcliffe. Vi skickade alla underskrifter till Daniel efter kampanjveckans slut och bad om bevis på att han slutat röka.

Som ung har man dessutom möjlighet att starta sina egna positiva grupptryck digitalt. Till vår hjälp hade vi även Psykologen Oskar Henrikson – han interagerade direkt med unga via en chatt på Reddit under en av kampanjdagarna, och har hjälpt till att utforma våra uppmaningar och texter ur ett grupp-psykologiskt perspektiv.

Ambassadörer:
Våra ambassadörer har publicerat YouTube-videos och Instagraminlägg på temat. Klicka på länken under namnet för att se mer!

Simon Lussetti
Instagram
YouTube

MarelPett
Instagram
YouTube

Tejbz
Instagram
YouTube

Manfred Erlandsson
Instagram
YouTube

Philip Lailani
Instagram
Blogg

Wilmas Beauty
Instagram
YouTube


Kampanjperiod:
Kampanjen pågick mellan 2 till 9 februari 2015.

Bakgrund
I 2014 års gymnasieundersökning genomförd av CAN är nivån av rökning ungefär densamma för pojkar och flickor. Omkring 28 % av pojkarna och 29 % av flickorna i gymnasiets år 2 klassificeras som rökare. Motsvarande siffror för elever i årskurs 9 är 11 % av pojkarna och 17 % av flickorna, som där klassificeras som rökare.

I undersökningen som vi genomförde i december 2014 ville vi titta på sambandet mellan rökning och just grupptryck.

Kort beskrivet så kan man se att nästan alla av de tillfrågade ungdomarna (92%) minst en gång blivit utsatta för grupptryck i någon bemärkelse. Vi kan anta att den generella associationen gentemot grupptryck är negativ då lika många (95%) instämmer helt eller delvis i att grupptryck får unga att fatta beslut de annars kanske inte skulle fattat.

Vidare kan vi notera att den största drivkraften till att falla för grupptryck är rädsla för att hamna utanför gemenskapen. Rädslan för att bli utelämnad och ensam menar 7 av 10 är de främsta anledningarna till att man faller för grupptryck.

Bland unga är det drygt 6 av 10 som tror att unga som röker har en större önskan att tillhöra en grupp. Detta stärks ytterligare av insikten att unga anser att de som påverkar dem mest i deras vardag är de personer som finns i den närmsta kretsen. 8 av 10 av respondenterna menar att vänner och föräldrar påverkar unga mest i deras vardag, och drygt 8 av 10 menar att det är värre att utsättas för grupptryck från någon man litar på.

Undersökningsresultatet kort sammanfattat i punktform;

1. 92 % av de tillfrågade har någon gång upplevt grupptryck
2. 95 % anser att grupptryck kan vara något som får unga att fatta beslut de annars inte skulle ha fattat
3. Drygt 7 av 10 menar att Grupptryck är något som många faller för då de inte vill hamna utanför – 39 % menar att främsta anledningen är att man inte vill känna sig ensam, 34 % menar att man gör det för att det är viktigt att få vara med
4. Drygt 8 av 10 tror att det kan vara värre att utsättas för grupptryck från någon man litar på
5. Nästan 8 av 10 unga menar att de som påverkar unga mest i deras vardag är vänner
6. Drygt 6 av 10 av unga tror eller tror delvis att ungdomar som röker generellt har en större önskan att tillhöra en grupp
7. Mer än 85 procent håller helt eller delvis med om att sådana som uppfattas som orädda och tuffa kan i själva verket vara osäkra & ängsliga

 

Vill du sluta med tobak?
Gå in på; http://slutarokalinjen.org