Tobaksfria barn

Forskning visar att ju mer barn och unga exponeras för tobaksprodukter i butik desto större är risken att de börjar röka. Trots det marknadsförs tobak fortfarande öppet i butiker runt om i Sverige. Det är både orimligt och oansvarigt. Därför går vi nu samman med Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden i kampanjen Tobaksfria barn och uppmanar riksdagen att införa exponeringsförbud av tobak i butik.

En lång rad länder har redan infört förbud mot exponering i butik, exempelvis Storbritannien, Irland, Australien, Kanada, Norge och Finland. Ryssland och Thailand tillhör också länder som gått före Sverige och infört exponeringsförbud.

Förändring är avgörande för att färre barn och unga ska börja röka. De allra flesta som börjar röka gör det i mycket ung ålder, nio av tio rökare börjar innan de har fyllt 18 år, och just därför måste särskilda insatser riktas mot att stoppa nyrekryteringen av unga.

Om Tobaksfria barn
Tobaksfria barn är ett gemensamt initiativ där Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation tillsammans arbetar för att skydda barn och unga från att börja med tobak. Vi vill se ett rökfritt Sverige 2025 och ett första steg för att nå dit är att Sverige inför exponeringsförbud av tobaksprodukter i butik.

Om exponeringsförbud
Exponeringsförbud är en enkel och väl beprövad tobaksförebyggande åtgärd. Det innebär att tobaksprodukter placeras i stängda skåp eller lådor i stället för att produkterna synligt exponeras till exempel bakom kassan.

Det är vetenskapligt belagt att exponering av tobak lockar unga till rökning. Ju mer barn exponeras för cigarettförpackningar desto större är risken att de senare börjar röka. Studier visar även att det finns ett samband mellan hur ofta unga besöker butiker som exponerar tobak och sannolikheten att de röker eller experimenterar med tobak.

Genom att införa ett exponeringsförbud skulle färre barn lockas att börja med tobak. Det skulle också underlätta för de som vill sluta.

Vad säger forskningen?

  • Exponeringsförbud har effekt. En studie från Kanada visar att rökningen bland unga minskade mest i de provinser som haft exponeringsförbud längst.
  • Exponering av tobaksförpackningar har stor betydelse för hur attraktiv tobaken upplevs av ungdomar.
  • Risken att bli rökare korrelerar med graden av exponering, ju mer unga exponeras desto större är risken att de bli rökare.
  • Barn och unga som ofta besöker försäljningsställen med en utbred marknadsföring har upp till dubbelt så stor risk att börja röka jämfört med andra.
  • Exponeringen påverkar ungas attityder till, och uppfattning om, rökning.
  • En hög grad av exponering för tobaksprodukter och tobaksreklam leder till att unga överskattar antalet rökande ungdomar och vuxna i befolkningen.
  • Erfarenheter från Norge och Island visar att exponeringsförbud påverkar ungdomars attityder till tobak och minskar viljan att experimentera med tobak.

Källor: Tobaksdirektivsutredningen och Faktablad från Tobaksfakta