Lungrapporten 2019

12 augusti 2019
 / 
Lungrapporten 2019

E-cigaretter är hälsoskadliga och riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende bland ungdomar. Det visar Hjärt-Lungfonden i Lungrapporten 2019 som behandlar e-cigaretter och forskningsläget kring hälsorisker samt huruvida de fungerar som rökavvänjningsmetod.

Sedan 2017 lanserar Hjärt-Lungfonden årligen en Lungrapport för att belysa lungfrågan och lungsjukdom ur olika perspektiv. 2019 års rapport innehåller en del som redogör för olika studier kring e-cigarettens hälsopåverkan och dess potential att hjälpa rökare att sluta.

Studier genomförda i Sverige, baserade på data från Norrbotten och Västra Götaland, visar att e-cigaretter i stor utsträckning används av personer som redan röker vanliga cigaretter. Produkten marknadsförs ofta som en metod för att sluta röka, men denna forskning tyder på att användning av e-cigaretter kanske snarare förstärker eller bevarar rökvanan. Forskarna ska göra en framåtblickande studie för att få större klarhet i hur produkten fungerar som rökavvänjningsmetod.

Utifrån de data som studerades kunde forskarna också se att e-cigaretter lockar personer som inte har rökt tidigare och riskerar att bli en inkörsport till tobaksbruk bland unga. En av forskarna, Linnéa Hedman, hoppas därför att Sverige och EU beslutar om att förbjuda de smaktillsatser i e-cigaretter som kan locka barn och unga att vilja testa.

Dessa studier visade även att personer som röker både vanliga cigaretter och e-cigaretter har ökad risk för luftvägssymtom jämfört med andra grupper. En rökare som börjar använda e-cigaretter med förhoppningen om att minska hälsoskadorna från rökningen kan då istället riskera att försämra sin lungfunktion.

Resultat från brittiska studier pekar på att e-cigaretter ofta används av personer som redan röker vanliga cigaretter eller av icke-rökare. Från 2006-2016 var antalet rökare i Storbritannien relativt konstant samtidigt som antalet e-cigarettanvändare ökade markant.

Rapporten sammanfattar även forskning som gjorts av Magnus Lundbäck, läkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus och docent i kardiologi på Karolinska institutet, som visar att e-cigaretter har liknande effekter på lungor och kärl som vanliga cigaretter. En effekt av nikotinet är exempelvis ökad kärlstyvhet som är förknippat med ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Forskargruppen har även upptäckt cell- och DNA-skador på lungceller som exponerats för ånga från e-cigaretter.

Läs mer om e-cigaretter och ta del av rapporten i sin helhet hos Hjärt-Lungfonden.