Mänskliga rättigheternas dag

10 december 2020
 / 
Mänskliga rättigheternas dag

Den internationella dagen för mänskliga rättigheter infaller årligen den 10 december – samma datum som FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter 1948. På denna dag uppmärksammar vi tobak som en fråga om mänskliga rättigheter, och att det krävs mer av världens makthavare för att skydda människor från tobakens många negativa effekter.

Mänskliga rättigheter är nära sammankopplade med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Tobak är ett av världens största hot mot både mänskliga rättigheter och global hållbar utveckling. I konsumtionsledet är tobak den största orsaken till sjukdom och död som går att förebygga, och kränker således människors rätt till liv och bästa möjliga hälsa. Över en miljard människor i världen är fast i ett skadligt tobaksberoende och varje år orsakar tobaksbruk cirka åtta miljoner människors död. I produktionsledet utnyttjas miljontals bönder och barn som lever i fattigdom. I den omänskliga situation de befinner sig i kränks exempelvis deras rätt till anständiga arbetsvillkor, en skälig levnadsstandard, god hälsa och utbildning.

Makthavare på nationell och internationell nivå måste vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa den globala tobaksepidemin, som kränker mänskliga rättigheter i hela världen och utgör ett enormt hinder för att vi ska kunna uppnå de globala målen till år 2030.

Läs mer om tobak, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i faktabladet Tobak och agenda 2030.

Läs mer om ”Human Rights Day” här.