Non Smoking står upp för ungas hälsa tillsammans med Global Youth Voices

7 februari 2024
 / 
Non Smoking står upp för ungas hälsa tillsammans med Global Youth Voices

Vår generalsekreterare Helen Stjerna är denna vecka på plats under COP10 (WHO:s internationella tobakskonferens) i Panama. Tillsammans med Global Youth Voices hade Helen möjlighet att ha ett möte med Dr. Adriana Blanco Marquizo (Head of the Secretariat of the WHO Framework Convention On Tobacco Control) och under förhandlingarna framförde de gemensam kritik och önskemål om att lyssna på ungas röster inom frågan, inte minst för att skydda barn och unga från alla former av tobak och nikotinberoende.

A Non Smoking Generation är en del av Global Youth Voices (GYV) som består av över 30 globala, regionala och lokala ungdomsorganisationer från mer än 130 länder. Vi har sedan 2020 samarbetat med GYV och Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), som är en av initiativtagarna till GYV, genom olika aktiviteter för att sprida ungdomars perspektiv i vårt gemensamma påverkansarbete på global nivå.  

Inför COP10 har vi tillsammans med Global Youth Voices skrivit ett uttalande till delegater och medlemsstater. I detta uttalande framhäver vi behovet av att skydda unga från tobaksindustrins vilseledande strategier. Vi efterfrågar att utvecklingen av nya innovativa produkter stoppas och att industrins användning av medier för att påverka unga förhindras. Vidare understryker vi vikten av att industrin hålls ansvarig för den negativa miljöpåverkan som den orsakar, och att den inte ska tillåtas associeras med termer som ”hållbarhet” eller ”harm reduction”. Tobaksindustrin måste hållas ansvarig för det lidande den orsakar och bära de ekonomiska kostnaderna. Vi uppmanar delegaterna att prioritera barns och ungas hälsa i första hand när de fattar beslut under COP10.

Global Alliance for Tobacco Control (GATC) har i veckan publicerat en artikel där vi tillsammans med fem andra ungdomsorganisationer från Global Youth Voices, lyfter följande uppmaningar till delegater och medlemsstater på COP10 för att skydda barn och unga:

  • Ett omfattande förbud av marknadsföring, främjande och sponsring av tobak i media, inklusive digitala plattformar.

  • Nya tobaksprodukter ska ses som hot mot vår generation. Vi uppmanar till ett förbud mot utvecklandet av nya produkter, eller där förbud har visat sig vara ineffektiva, stödjer vi starka regleringsåtgärder.

  • Åtgärder för en framtid tobakskontroll bör vara skyddade mot tobaksindustrins påverkan och vilseledning, inklusive ett omedelbart förbud av cigarrettfilter och e-cigaretter för engångsbruk.

  • Implementering av åtgärder för ansvarsskyldighet bör stärkas, nuvarande och framtida generationer bör kunna hålla tobaksindustrin till svars för dåtida, nutida och framtida skador, inklusive ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd, kompensationsmekanismer och effektiva sanktioner. 

Vill du stödja vårt arbete för skydda unga från tobaksindustrins oetiska metoder? Se hur du kan bidra här.