Ny ANDTS-strategi med mål om att skydda unga från nikotinberoende

25 mars 2022
 / 
Ny ANDTS-strategi med mål om att skydda unga från nikotinberoende

Torsdag 24 mars offentliggjorde regeringen en ny nationell strategi för att minska bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS-strategin), för perioden 2022-2025. Strategins övergripande mål är att minska skador orsakade av alkohol- och spelmissbruk, eliminera dödsfall relaterade till läkemedels- och narkotikabruk, samt minska bruket av tobaks- och nikotinprodukter.

A Non Smoking Generation gläds särskilt åt att den nya strategin omfattar nya nikotinprodukter och syftar till att skydda unga från alla former av nikotinberoende, samt att regeringen vill förbättra förutsättningarna för tobaksprevention i skolan.

Ett grundläggande syfte med den nationella ANDTS-strategin är att skydda barn och unga från eget eller andras skadliga bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den förnyade strategin för åren 2022-2025 är inget undantag och breddas nu till att även omfatta spel om pengar, narkotikaklassade läkemedel, och nya nikotinprodukter som inte omfattas av samma regelverk som traditionella tobaksprodukter. Ett viktigt mål i den nya strategin är att minska bruket av alla tobaks- och nikotinprodukter, med största vikt vid att förebygga nikotinberoende bland ungdomar.

Det övergripande målet för ANDTS-politiken har delats in i sju långsiktiga mål som syftar till att vägleda arbetet. Dessa handlar exempelvis om att minska tillgången till skadliga substanser, minska antalet barn som börjar, minska antalet personer som skadas och dör, samt förbättra tillgången till kvalitativ vård.

För att uppfylla mål 2 – barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter – är en av de prioriterade insatserna att ”skolans tobaks- och nikotinförebyggande arbete bör förstärkas”. Nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, och exponering för andras tobaksbruk är en stor riskfaktor för att själv börja. Trots att det är förbjudet att röka på skolgården förekommer tobaksbruk på en stor del av landets skolor. Befintlig lag reglerar endast skolans område och exkluderar övriga tobaks- och nikotinprodukter, trots att alla produkter medför allvarliga hälsorisker. Den nya strategin betonar vikten av insatser för att förbättra möjligheterna för tobaksprevention i skolan, och refererar till A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning.

Erfarenheten visar att tobaksfria miljöer är effektivt för att motverka normaliseringen av tobak och för att minska tobaksbruket. A Non Smoking Generation har under 2021 undersökt ungas attityder till tobak. Rapporten visar att närmare åtta av tio unga är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under skoltiden. Sedan 2017 när frågan undersöktes första gången har stödet för en tobaksfri skoltid varit starkt och växande. Barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp och ett tydligt fokus i regeringens arbete är att förhindra alla former av nikotinanvändning i denna grupp, oavsett om produkterna innehåller tobak eller inte.

Regeringen har även tilldelat ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), att ta fram ett kunskapsunderlag om olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet.

För genomförandet av strategin planerar regeringen att avsätta omkring 96 miljoner kronor per år, som bland annat kommer fördelas till myndighetsuppdrag och regionernas arbete med strategins mål.

Vill du hjälpa oss att skydda unga från nikotinberoende? Stöd vårt arbete här.