Ny CAN-rapport: 34 % av gymnasielever har använt vitt snus

Rökningen bland svenska elever är nu nere på rekordlåga nivåer – åtta procent i högstadiets årskurs nio och 17 procent i gymnasiets årskurs två. Däremot har snusningen ökat markant under de senaste åren, särskilt bland flickor. Det visar CAN:s nya nationella skolundersökning 2021. Undersökningen inkluderade för första gången frågor om vitt snus, vilket 18 procent av högstadieelever och 34 procent av gymnasieelever uppgav att de har använt.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför en årlig nationell undersökning av svenska skolelevers drogvanor. Undersökningen sammanfattas i en rapport som redovisar resultat om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i högstadiets årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. En nyhet i 2021 års undersökning är frågor om vitt snus.

Årets rapport visar att 15 procent av elever i årskurs 9 och 30 procent i gymnasiets årskurs 2 använder tobak (cigaretter och/eller snus). I båda åldersgrupperna har den totala tobaksanvändningen minskat kraftigt sedan början av 2000-talet, men varit relativt oförändrad de senaste åren.

Nedan följer en sammanfattning av rapportens resultat uppdelat på respektive tobaksprodukt.

Cigaretter

2021 klassades åtta procent av högstadieeleverna som rökare, jämfört med tio procent i föregående undersökning (2020). Motsvarande siffror bland gymnasieeleverna är 17 procent respektive 20 procent (2019). Rökning är vanligare bland flickor än bland pojkar i båda åldersgrupperna.

Snus

På det stora hela har snusningen bland svenska elever minskat sedan början av 2000-talet, men de senaste åren har trenden vänt. I år klassades 11 procent av högstadieeleverna som snusare, vilket nästan är en fördubbling sedan 2010. Samma trend syns bland gymnasieeleverna, där 23 procent klassades som snusare 2021 jämfört med 13 procent år 2012. Snusning är vanligare bland pojkar än bland flickor, men de senaste årens ökning har varit särskilt framträdande bland flickor.

Vitt snus

I årets undersökning inkluderades frågor om det vita snuset för första gången. Resultaten visar att 18 procent av högstadieeleverna och 34 procent av gymnasieeleverna har använt vitt snus. Användningen av vitt snus är vanligare bland flickor än bland pojkar i båda åldersgrupperna, men skillnaden är mer framträdande på gymnasiet (37 % bland flickor och 31 % bland pojkar). 

I en följdfråga fick eleverna uppge om de hade använt någon annan tobaks- eller nikotinprodukt innan de använde vitt snus. Bland pojkar var det vanligast att ha använt traditionellt snus innan (61 % i nian och 77 % i gymnasietvåan) och bland flickor var det vanligare att ha rökt innan (43 % i nian och 46 % i gymnasiet). En stor andel av eleverna hade dock inte använt snus, cigaretter eller e-cigaretter innan – 23 procent bland pojkarna i nian, 15 procent bland pojkarna i gymnasiet, 38 procent bland flickorna i nian och 36 procent bland tjejerna i gymnasiet. 

E-cigaretter

Frågan om e-cigaretter inkluderades i undersökningen 2014, och fram till 2018-2019 syntes en markant ökning i andelen elever som någon gång har använt e-cigaretter, både i högstadiet och gymnasiet. Sedan dess har bruket minskat med några procentenheter och i år uppgav 24 procent av högstadieeleverna och 35 procent av gymnasieeleverna att de någon gång har använt e-cigaretter.

Vill du hjälpa oss att förebygga allt tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.