Ny CAN-rapport: Minskad cigarettkonsumtion under pandemiåret 2020

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har lanserat en ny rapport om Tobaksvanor i Sverige 2003-2020. Rapporten visar att mängden cigaretter som har konsumerats under 2020 har minskat med cirka sju procent jämfört med 2019. Majoriteten av rökarna hade inte ändrat sina rökvanor under pandemins första år, men det var fler som hade minskat sin konsumtion än som hade ökat den.

CAN:s nya rapport visar en positiv trend i form av minskande rökning bland den svenska befolkningen i åldern 17-84 år. Från 2003 till 2020 har cigarettkonsumtionen minskat med 43 procent. Mellan 2019 och 2020 beräknas den ha minskat med sju procent. Martina Zetterqvist, utredare på CAN och en av författarna till rapporten, lyfter informationsspridning om rökningens hälsorisker, skattehöjningar, och det utökade rökförbudet på fler offentliga platser, som sannolika orsaker till denna utveckling.

Under 2020 uppgav 14 procent av befolkningen att de hade rökt minst en gång under den senaste månaden. Cirka åtta procent av dessa var dagligrökare och sex procent hade rökt sporadiskt. Andelen rökare var lika stor bland kvinnor och män, men skiljde sig mellan olika åldersgrupper. Rökning var vanligast i den yngsta åldersgruppen 17-29 år, där 22 procent uppgav att de hade rökt, i jämförelse med nio procent i den äldsta åldersgruppen 65-84 år.

Årets undersökning inkluderade några specialfrågor med anledning av Covid-19 pandemin. Svaren visar att majoriteten av rökarna hade rökt i samma utsträckning under 2020 som föregående år, men bland de som hade ändrat sina rökvanor var det vanligare att ha rökt mindre än mer. Bland de som feströker var det fler som uppgav att de hade minskat sin cigarettkonsumtion under det första pandemiåret.

– Det kan bero på att det var färre sociala tillställningar under pandemin.

– Det kom också i pandemins tidiga skede studier som pekade på att man som rökare kunde drabbas hårdare av covid-19. Det kan ha påverkat benägenheten att röka. Det här upplevde också Sluta-Röka-Linjen som fick fler samtal än vanligt i början av pandemin, säger Martina Zetterqvist i ett pressmeddelande.

Bland personer som uppgav att deras psykiska hälsa hade försämrats under pandemin var det fler som hade ökat sitt tobaksbruk, jämfört med personer som inte hade påverkats eller påverkats i lägre utsträckning.

Rapporten visar också att snuskonsumtionens utveckling går åt motsatt håll jämfört med cigarettkonsumtionen, både generellt och kopplat till pandemin. 2020 uppgav 20 procent av befolkningen att de hade snusat minst en gång under den senaste månaden. Snuskonsumtion har ökat bland både män och kvinnor de senaste åren. Majoriteten hade inte ändrat sina snusvanor under pandemiåret, men av de dagligsnusare som hade ändrat sina vanor var det fler som hade ökat snarare än minskat sin konsumtion.

Totalt hade 29 procent av hela befolkningen rökt och/eller snusat en eller flera gånger under den senaste månaden.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk? Se hur du kan bidra här.