Ny CAN-rapport: Ojämlikhet i ungas drogvanor

Tobaksbruk är vanligare bland elever som går i skolor med låg socioekonomisk sammansättning (skolor där en stor andel av elevernas föräldrar inte har eftergymnasial utbildning). Det visar CAN:s nya rapport om samband mellan skolors socioekonomiska sammansättning och skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak i årskurs 9.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har tagit fram den nya fokusrapporten Jämlik hälsa? i syfte att studera hur konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak bland elever i årskurs 9 har utvecklats över tid samt hur skillnader hänger ihop med skolors socioekonomiska sammansättning (SE-sammansättning). En skolas SE-sammansättning avgörs av hur stor andel av elevernas vårdnadshavare som har eftergymnasial utbildning. Rapporten är baserad på CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor och visar bland annat att rökning och snusning är vanligare bland elever på skolor med låg SE-sammansättning.

Rökning

Andelen elever i årskurs 9 som har rökt någon gång eller som röker frekvent har minskat generellt under 2010-talet. Rapporten visar dock att det finns skillnader mellan elever i skolor med låg respektive hög SE-sammansättning. Det är mindre vanligt att ha rökt någon gång, och ännu mindre vanligt att röka frekvent, bland elever som går i skolor med hög SE-sammansättning. Dessa elever löper i genomsnitt 12 procent lägre risk att ha rökt någon gång och hela 27 procent lägre risk att röka frekvent jämfört med elever som går i skolor med låg SE-sammansättning. Här visar analysen dessutom att skillnaderna har blivit större över tid, vilket innebär att den minskade rökningen bland elever i årskurs 9 har varit mer omfattande på skolor med hög SE-sammansättning.

Snusning

Andelen snusande elever i årskurs 9 har varit relativt konstant från 2012-2019. Rapporten visar även här att snusande är vanligare bland elever som går i skolor med låg SE-sammansättning. Elever på skolor med hög SE-sammansättning har i genomsnitt 26 procent lägre risk att ha snusat någon gång och 36 procent lägre risk att snusa frekvent jämfört med elever på skolor med låg SE-sammansättning.

Ta del av rapporten hos CAN.