Ny CAN-rapport om ungas mående och drogvanor under pandemin

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har publicerat en ny rapport om ungas mående och droganvändning under pandemin. Rapporten visar bland annat att det finns ett samband mellan ungas begränsade fritid och umgänge och deras konsumtion av alkohol samt cigaretter.

CAN:s nya rapport Påverkad av pandemin? är baserad på deras årliga drogvaneundersökning bland skolelever, som år 2021 omfattade 4020 gymnasieelever i årskurs två. Resultaten visar att de flesta elever har påverkats av pandemin, men på olika sätt och i olika utsträckning. 23 procent av ungdomarna har upplevt ökad oro i stor utsträckning, och ungdomar som har påverkats mycket av pandemin har också upplevt fler psykosomatiska besvär såsom stress och nedstämdhet. Flickor verkar generellt ha påverkats mer av pandemin än pojkar, särskilt gällande upplevelser av ökad oro.

  • 84 % uppgav att de hade haft distansundervisning i stor utsträckning
  • 42 % uppgav att deras umgänge med kompisar hade minskat

Vad gäller ungas drogvanor under pandemin visar rapporten att ju mer ungas fritid och umgänge hade begränsats, desto lägre var deras årliga konsumtion av alkohol och sannolikhet för att ha rökt det senaste året. Dessa samband kvarstod när psykosomatiska besvär och kön inkluderades i analysen.

I vår årliga Novusundersökning svarar nio av tio unga i 14-18 års ålder att kompisars påverkan kan vara en orsak till att börja röka. Här finns en potentiell och sannolik koppling till resultatet i CAN:s undersökning som visar att begränsat umgänge minskar sannolikheten att unga har rökt. Dessa resultat motiverar behovet av åtgärder för att motverka normalisering och exponering av tobak i ungas närmiljöer, framförallt i skolan.

Unga behöver en tobaksfri skoltid! Hjälp oss stödja fler barn och unga till att förbli tobaksfria, skriv under vår namninsamling här.