Ny nationell databas för att studera tobakens hälsorisker

5 maj 2021
 / 
Ny nationell databas för att studera tobakens hälsorisker

Nu startas en ny nationell databas med uppgifter ur tandvårdsjournalerna för att kunna undersöka hälsoeffekter av tobaksbruk. Projektet kallas Den svenska tobakskohorten och kommer sannolikt omfatta data från flera miljoner människor. 

Den svenska tobakskohorten ska kontinuerligt uppdateras med uppgifter för att skapa en riksomfattande databas om tobaksbrukets hälsorisker. Projektledaren Aron Maimi-Akbar, universitetslektor i odontologisk epidemiologi vid Malmö universitet, samarbetar med forskare från Karolinska Institutet och Uppsala universitet, och har inlett ett samarbete med Sveriges folktandvårdsförening för att databasen ska inkludera data från folktandvårdens patienter.

Förhoppningen är att projektet kommer omfatta data från flera miljoner människor från samtliga 21 regioner i Sverige. Informationen om människors tobaksvanor från tandvårdsjournalerna kommer sedan att jämföras med data från exempelvis patientregistret och cancerregistret.

Det finns mycket forskning kring kopplingen mellan rökning och ökad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och för tidig död. Däremot är hälsoeffekterna av snus och e-cigaretter inte lika välstuderade. Syftet med den nya databasen är att kunna studera eventuella samband mellan olika former av tobaksbruk och mer ovanliga hälsoeffekter, såsom pankreascancer.

Vill du hjälpa oss att förebygga alla kända och mer okända hälsorisker med tobaksbruk? Se hur du kan bidra här.

Källa: Tandläkartidningen