Ny rapport om framtidens tobakspolitik

20 september 2022
 / 
Ny rapport om framtidens tobakspolitik

Tobaksfakta har publicerat en ny rapport, Slaget om framtidens tobakspolitik, baserad på en undersökning av de politiska ungdomsförbundens åsikter och ambitioner på tobaksområdet. Resultatet visar att de rödgröna ungdomsförbundens syn på tobakspreventiva åtgärder i hög grad skiljer sig från synen hos de borgerliga samt sverigedemokratiska ungdomsförbunden, men också att åsikterna hos vissa ungdomsförbund skiljer sig från deras moderpartier i riksdagen.

Tobaksfaktas nya rapport är en uppföljning på föregående års rapport Diskrepanser inom tobakspolitiken, som fokuserade på åsikterna hos dagens politiska makthavare. Denna rapport är baserad på intervjuer med framtidens makthavare i form av representanter från sju av åtta politiska ungdomsförbund (endast Centerpartiets Ungdomsförbund avstod från att delta), och redogör för deras tobakspolitiska åsikter samt jämfört dessa med moderpartiernas åsikter.

I intervjuerna framkom att de tre rödgröna ungdomspartierna, Ung Vänster, SSU och Grön Ungdom, var positiva till nya tobakspreventiva åtgärder, medan de borgerliga och sverigedemokratiska ungdomsförbunden, LUF, MUF, KDU och SDU, var motståndare till samtliga förslag som intervjuerna berörde. De rödgröna förbunden var positiva till införandet av exponeringsförbud (dold försäljning), neutrala (reklamfria) tobaksförpackningar och förbud mot smaktillsatser i tobaksprodukter. Representanterna från dessa förbund ville reglera nya nikotinprodukter lika hårt som cigaretter, och ville hindra tobaksindustrins marknadsföring mot unga. Övriga förbund tyckte direkt motsatt och var även emot vissa redan införda regleringar, såsom det utökade rökförbudet i offentliga utomhusmiljöer från 2019, samt ville lätta på regleringar för snuset.

Liknande skiljelinje återfanns i ungdomsförbundens inställning till tobakslobbyismens inflytande över svenska politiker. Ung Vänster och Grön Ungdom tog tydligt avstånd från samverkan och möten med representanter för tobaksindustrin, medan de borgerliga och sverigedemokratiska ungdomsförbunden inte ansåg att det var problematiskt att tacka ja till sådana kontakter.

Jämförelsen med den föregående rapporten, som baserades på intervjuer med riksdagsledamöter från moderpartierna, visar att ungdomspartierna och moderpartierna på den rödgröna sidan är relativt eniga i sina tobakspolitiska åsikter, medan skillnaderna är större på den andra sidan. De borgerliga och sverigedemokratiska ungdomsförbunden var mer negativt inställda till både redan genomförda och nya åtgärder jämfört med moderpartierna.

En likhet som genomsyrade alla ungdomsförbund, och i stor utsträckning också moderpartierna, var att rökning inte längre ses som ett stort samhällsproblem och att tobaksfrågan inte är högt prioriterad. Trots att flera undersökningar visar att det finns en stark opinion för starkare tobakslagar bland den svenska allmänheten, ser varken dagens eller framtidens makthavare tobak som en viktig valfråga eller som en fråga som får väljare att byta parti.

Vill du hjälpa oss att öka kunskapen om tobak bland svenska politiker, och sätta tobaksfrågan högre på den politiska agendan? Stöd vårt arbete här.

Hela rapporten finns att ta del av hos Tobaksfakta.