Ny rapport om Philip Morris: Beroende till varje pris

Det globala nätverket STOP har publicerat en ny rapport, Addiction at Any Cost, baserad på en granskning av Philip Morris Internationals (PMI) uttalade vision om att vilja bidra till en rökfri värld. STOP:s forskare undersökte huruvida PMI:s agerande stämmer överens med retoriken och om företaget genuint strävar efter att minska skadorna från tobaksepidemin genom deras nya produkt IQOS. Slutsatsen från granskningen är att visionen endast är en del av företagets strategier för att säkra framtida kunder. 

STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products) är ett globalt nätverk som sprider kunskap om hur tobaksindustrin arbetar för att påverka folkhälsopolitiken och fånga en ny generation av tobaksbrukare. I den nya rapporten Addicition at Any Cost har nätverket sammanställt en omfattande granskning av PMI:s vision om en rökfri värld utifrån två frågeställningar:

  • Matchar PMI:s handlingar dess uttalanden?
  • Borde vi förlita oss på att PMI kommer minska skadorna från den tobaksepidemi som företaget själva har orsakat?

Slutsatsen är att PMI:s primära motiv alltid handlar om pengar och inte om hälsa. Företagets lansering och försäljning av deras nya produkt IQOS är en motreaktion på deras minskande cigarettförsäljning, vilket är ett hot mot deras överlevnad. För att locka nya kunder, däribland ungdomar, utvecklar de ständigt nya beroendeframkallande produkter och strategier för att öka försäljningen.

Bakgrund och bevis för STOP:s slutsats

I interna dokument från 2014 avslöjas sanningen om PMI:s rökfria vision: ”Skademinimerande produkter” betraktas som avgörande för framtida tillväxt och bidrar till att normalisera företagets image, vilket ökar deras chanser att kunna påverka lagstiftning utifrån egna intressen.

Den globala cigarettförsäljningen har minskat med cirka 20 procent under det senaste decenniet, till stor del på grund av effektiva policyer för tobakskontroll i form av exempelvis tobaksskatter och reklamförbud. Nätverkets analys visar att PMI har lanserat IQOS i länder med färre rökare och starkare tobakslagstiftning. Företagets strategier för marknadsföring och prissättning av produkten är utformade för att etablera ett växande varumärke snarare än att uppmuntra rökare att sluta använda cigaretter. Faktum är att PMI fortsatt gör allt de kan för att gynna sin cigarettförsäljning. Deras portfolio av beroendeframkallande produkter anpassas för att maximera vinsterna i varje land, inte för att främja folkhälsan.

Ett internt dokument från 1981 innehöll påståendet: ”Dagens tonåring är morgondagens potentiella kund”, och detta är lika aktuellt idag.

PMI förlitar sig än idag på nya unga konsumenter för att överleva. Företaget fortsätter att marknadsföra cigaretter riktat mot ungdomar, exempelvis genom olika event och musikfestivaler. Medan företaget säljer och marknadsför IQOS i länder med färre rökare och starkare lagstiftning fortsätter de att upprätthålla den tobaksepidemi som de redan har orsakat. De påstår sig vilja skapa en rökfri värld men fortsätter att investera i nya cigarettmärken, inleder nya avtal för tillverkning, utmanar åtgärder för tobakskontroll och försöker medvetet att undergräva WHO:s tobakskonvention. 2018 sålde PMI 740 miljarder cigaretter runtom i världen och försäkrade sina investerare om att de är hängivna till att bevara en ledande andel av den globala cigarettförsäljningen.

Tobaksindustrin använder ”skademinimering” som en strategi för att öka försäljning och förbättra sin image.

Genom historien har tobaksföretag upprepade gånger hanterat hot mot deras affärer genom att introducera nya produkter som de påstår är mindre skadliga, såsom ”lightcigaretter”, snus, e-cigaretter och heat-not-burn-produkter som IQOS. Dessa produkter används för att skydda deras försäljning och positionera sig som en del av lösningen, och därmed öka chanserna att kunna påverka beslutsfattare. I slutändan undergräver dessa produkter framsteg gällande folkhälsa och förbättrar samtidigt chanserna för industrin att öka sina intäkter.

För att främja sina intressen och positioner finansierar PMI ett forskningsorgan, The Foundation for a Smoke-free World, som påstår sig vara oberoende, transparent och vetenskapligt.

STOP:s granskning avslöjar att stiftelsen är helt beroende av PMI:s finansiering, och snarare än att bedriva oberoende forskning i folkhälsofrämjande syften fungerar organet som företagets ”förlängda arm” i frågor om marknadsföring och lobbyarbete. Utöver finansieringen tar stiftelsens olämpliga samverkan med PMI uttryck genom avståndstagande från exempelvis många trovärdiga forskare och vetenskapliga tidskrifter, en reklambyrå utifrån motiveringen att de vill undvika konflikter med deras ”hälsoklienter”, och dessutom har WHO och hundratals globala folkhälsoexperter deklarerat att de inte kommer att arbeta med stiftelsen.

Utifrån dessa fynd menar STOP att PMI eftersträvar beroende kunder till varje pris, och att företagets vinstintresse är oförenligt med hälsa. STOP:s rekommendationer:

  • Beslutsfattare borde exkludera tobaksindustrin och tobaksfinansierad eller tobaksrelaterad forskning från beslutsprocesser kring tobakskontroll och nya produkter.
  • Intresseorganisationer och folkhälsoaktörer borde fortsätta utkräva ansvar från tobaksindustrin.
  • Konsumenter borde avstå från att stödja en industri som utvecklar beroendeframkallande och dödliga produkter medan den samtidigt bekämpar insatser för att minska rökningen.
  • Journalister borde granska och utmana diskrepansen mellan PMI:s påståenden och dess faktiska beteende.
  • Universitet borde avstå finansiering från alla tobaksföretag och dess allierade, såsom the Foundation for a Smoke-Free World.
  • Vetenskapliga tidskrifter borde neka att publicera forskning som har finansierats av tobaksföretag och deras allierade.

Källa: exposetobacco.org