Ny rapport om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

24 juni 2020
 / 
Ny rapport om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

15 juni publicerade SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) en systematisk översikt om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. Den nya rapporten beskriver det aktuella kunskapsläget och fastställer att personer som använder snus eller e-cigaretter också oftare börjar röka tobak, jämfört med personer som inte använder tobak.

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har SBU gjort en systematisk sammanställning av 73 vetenskapliga artiklar som beskriver forskningsresultat om samband mellan användning av snus, e-cigaretter och rökning av tobak bland allmänheten. Syftet var att skapa ett kunskapsunderlag som besvarar två frågeställningar:

  • bland personer som inte röker: sambandet mellan användning av snus eller e-cigaretter och att därefter börja röka
  • bland personer som röker: sambandet mellan användning av snus eller e-cigaretter och förändrad tobaksrökning

Översikten visar att personer som använder snus eller e-cigaretter oftare börja röka tobak, jämfört med personer som inte använder någon av dessa produkter. Detta samband är särskilt starkt bland personer under 18 år som använder e-cigaretter.

Den visar också att det saknas evidens för att produkterna kan underlätta rökstopp eller bidra till förändrad (minskad eller ökad) rökning. De studier som ingick i översikten var otillräckliga eller gav varierande resultat, vilket gjorde att det inte gick att dra några slutsatser om sådana samband.

Ta del av hela rapporten här.