Ny rapport om tobaksindustrins inblandning i politiken i södra Asien

Ett folkhälsoinstitut i staden Bangalore, Indien, har publicerat en ny rapport om tobaksindustrins aktiviteter för att påverka politiken i södra Asien. Rapporten är baserad på fallstudier från Bangladesh, Indien, Sri Lanka och Nepal, och visar hur stora tobaksföretag samt dess lokala dotterbolag arbetar för att kringgå eller hindra regleringar som kan hota deras affärer i regionen.

Den nya rapporten Interference by Big Tobacco and Affiliates in Tobacco Control in South Asia är resultatet av ett samarbete mellan ett indiskt folkhälsoinstitut och en internationell förening mot tuberkulos och lungsjukdomar, och bygger på fallstudier från fyra länder i södra Asien.

Fallstudierna från Indien och Bangladesh belyser hur dotterbolag till ett av världens största tobaksbolag, British American Tobacco (BAT), utnyttjar så kallade CSR-initiativ (Corporate Social Responsibility) för att gynna sina egna intressen. Bolagen genomför olika ”välgörande” aktiviteter för att framställa sig som ansvarstagande aktörer med engagemang för mänskliga rättigheter och miljön, samtidigt som de fortsätter att göra enorma vinster på ohållbar cigarettförsäljning. Genom CSR-aktiviteterna lyckas bolagen samverka med statliga myndigheter som fattar beslut om tobakskontroll eller sysslar med politisk rådgivning, och kan således få ökat politiskt inflytande och legitimitet. Under Covid-19-pandemin investerade BAT extra mycket resurser i CSR för att utnyttja regeringarnas sårbarhet och behov av resurser.

Fallstudierna från Sri Lanka och Nepal ger insikt i hur BAT och dess dotterbolag arbetar för att undvika tobaksskatter eller hindra skattehöjningar, vilket kan förklara varför tobaksskatterna i regionen är betydligt lägre än vad som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). Exempel på sådana strategier är att sprida falska påståenden, finansiera studier som syftar till att så tvivel bland beslutsfattare, och försöka påverka finansdepartement samt andra berörda myndigheter. I vissa fall bryter bolagen direkt mot regelverket eller deltar i gränsöverskridande illegal handel.

Tobaksindustrins strategier i form av CSR-aktiviteter och inblandning i skattepolitiken är inte begränsade till dessa länder, utan är vanligt förekommande i hela regionen samt andra delar av världen. För att motverka tobaksindustrins inflytande i politiken föreslår rapportförfattarna följande åtgärder:

  • Tobaksindustrin ska förbjudas från att använda CSR-aktiviteter i marknadsföringssyfte. Bolagen ska inte få använda namn eller loggor i samband med sådana initiativ.
  • Skatten på cigaretter bör höjas rejält, tillsammans med skatten på övriga tobaksprodukter. På så sätt blir alla produkter mindre tillgängliga samtidigt som det försvårar för tobaksindustrin att undvika skatt.
  • Tobakspolitiken måste bli en fråga för hela eller större delar av regeringen, och inte bara för departement med fokus på folkhälsa. Detta kräver också en effektiv rikstäckande policy och implementering av artikel 5.3 i WHO:s tobakskonvention, för att motverka tobaksindustrins inflytande i alla delar av politiken.

Vill du stödja oss i kampen mot tobaksindustrin? Se hur du kan bidra här.