Ny rapport om tobaksindustrins miljöpåverkan – forskningsläget 2020

4 februari 2021
 / 
Ny rapport om tobaksindustrins miljöpåverkan – forskningsläget 2020

De senaste åren har tobaksföretag försökt profilera sig som mer hållbara genom försök att minska deras negativa miljöpåverkan. I Sverige finns exempelvis flera initiativ som syftar till att minska nedskräpningen av tobaksrelaterade produkter. Den nya rapporten Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2020 uppmärksammar att nedskräpningen inte har minskat och att den endast utgör en liten del av tobaksindustrins totala miljöpåverkan.

2018 lanserade VISIR den första rapporten ”Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget” och har nu gjort en uppföljande rapport utifrån forskningsläget 2020. Båda rapporterna är författade av Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist och vice ordförande för VISIR, och grundas i en förståelse av tobak som ett problem för hela planeten snarare än enbart ett problem för individens hälsa.

Sedan den första rapporten har flera tobaksföretag inlett olika samarbeten och projekt för att bidra till en bättre miljö. Trots aktiviteter för att exempelvis minska mängden miljöfarliga fimpar i naturen visar skräpmätningar från 2020 att antalet fimpar som slängs på svenska gator och torg inte har minskat. I den nya rapporten understryks att sådana initiativ inte har haft betydande effekt, och att tobaksföretagen endast adresserar en liten del av deras omfattande miljöpåverkan.

Tobaksföretagen undviker och döljer gärna resterande miljöproblem som de orsakar genom hela produktionskedjan, såsom skogsavverkning, klimatförändringar, förgiftade jordar, förlust av biologisk mångfald, vattenbrist, utsläpp och massivt avfall. Niclas betonar i en intervju med Tobaksfakta att snus och e-cigaretter inte är bättre när tobak betraktas ur detta bredare perspektiv.

– När det handlar om skövling av regnskog eller att barnarbetare blir sjuka av att utsättas för stora mängder nikotin, spelar det ingen roll hur tobaken används i slutänden.

Exempel från rapporten:

  • Tobaksodling förstör enorma mängder jordbruksmark. Enligt en studie i Tanzania återanvänder endast 25 procent av tobaksodlarna samma mark för att odla tobak två år i rad, medan 69 procent använder ny skogsmark (som inte tidigare brukats) för tobaksodling varje år.
  • Tobaksindustrins totala skogsavverkning uppgår till 200 000 hektar varje år, vilket motsvarar 1,7 procent av den globala avskogningen och innebär att tobaksindustrin i hög grad bidrar till klimatförändringar samt förlust av biologisk mångfald.
  • Tobaksproduktion förbrukar stora mängder vatten. Detta är ett särskilt stort problem i många tobaksodlande länder där grundvattennivån inte fylls på i samma takt som användningen, vilket riskerar leda till vattenbrist. I exempelvis Zambia ökar tobaksproduktionen trots att 6,8 miljoner människor, två femtedelar av landets befolkning, saknar rent vatten i sina hem. Uppskattningsvis kommer 60-70 procent av landets vattenförsörjning från grundvatten.

Ta del av rapporten här.