Ny rapport: Tobaksindustrins omfattande lobbyarbete i EU

19 mars 2021
 / 
Ny rapport: Tobaksindustrins omfattande lobbyarbete i EU

I årtionden har tobaksindustrin försökt påverka folkhälsopolitiken – genom att protestera, sprida osanningar, spela offer och utveckla nya produkter – för att fördröja och förhindra åtgärder för ökad tobakskontroll. 10 mars lanserades en ny rapport som avslöjar tobaksindustrins omfattande och intensiva lobbyarbete gentemot EU-kommissionen.

En ny rapport, Targeting the European Commission: The 7 Lobbying Techniques of Big Tobacco, avslöjar att tobaksindustrin har nära och många kontakter med EU-kommissionens åtta avdelningar. Rapporten, som tagits fram av Corporate Europe Observatory (CEO) och the European Public Health Alliance (EPHA) tillsammans med det globala nätverket Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP), presenterar och analyserar nyckelkontakter mellan representanter från tobaksindustrin och EU-kommission under 2019, och identifierar sju övergripande strategier som industrin använder för att påverka tobakspolitiken:

  1. Sprider och upprätthåller osanningar – initierar och publicerar forskningsstudier som sår tvivel kring vedertagen kunskap om tobak
  2. Fördröjer regleringar – förhindrar och motsätter sig införandet av nya tobakslagar samt revidering av befintliga lagar
  3. Agerar offer – framställer sig själva som offer för illegal handel och överdriven reglering
  4. Protesterar mot beslutsfattare – kritiserar tobakskontrollförespråkare och enheter som underlättar implementeringen av WHO:s tobakskonvention
  5. Utnyttjar länder utanför EU – främjar och förespråkar frihandelsavtal som gynnar deras affärer i länder utanför EU
  6. Utvecklar nya produkter – försöker urskilja nya produkter från cigaretter och argumenterar för att dessa kan hjälpa vuxna rökare att sluta, när de i själva verket tilltalar nya kunder, inklusive ungdomar.
  7. Spelar ut EU mot medlemsstaterna – argumenterar för att folkhälsopolitiken i ett enskilt land kan försvåra konkurrensreglerna, eller att EU:s inre marknad hotas om produkter regleras på olika sätt i olika länder.

Rapporten beskriver dessa strategier mer ingående, och visar att tobaksföretagen är aktiva och framgångsrika i sitt påverkansarbete gentemot EU-kommissionen genom brev, fysiska möten och andra mindre väldokumenterade kontakter. Underlaget visar att företagen särskilt fokuserar på den kommande revideringen av EU:s tobaksproduktdirektiv, tobaksskattedirektiv, samt handelspolicy.

Detta är särskilt oroväckande med anledning av EU:s nya plan för att eliminera cancer – som innehåller en vision om att uppnå ett tobaksfritt Europa där färre än fem procent av befolkningen använder tobak till år 2040. Planen identifierar revideringen av tobaksprodukt- och tobaksskattedirektivet som möjligheter för att nå detta mål.

Den nya cancerplanen och rapportförfattarna uppmanar till en bättre och mer omfattande implementering av tobakskonventionen – som innehåller tydliga riktlinjer för att skydda folkhälsopolitiken och främja den globala hälsan. Särskilt viktig är artikel 5.3 som fastslår vikten av att exkludera tobaksindustrins inflytande från folkhälsopolitiska beslut. Rapporten efterlyser ett mer proaktivt och transparent system gällande kontakter mellan tobaksindustrin och EU-kommissionens olika avdelningar i syfte att möjliggöra granskning samt förhindra industrins försök att påverka politiken.

Läs en sammanfattning hos EPHA.

Ta del av hela rapporten hos STOP.