Ny studie: Barn som använder e-cigaretter löper ökad risk för kognitiva problem

Ny forskning visar att det finns samband mellan e-cigarettanvändning och vissa kognitiva problem hos både vuxna och barn. De symtom som rapporterats är exempelvis svårigheter att koncentrera sig, minnas och fatta beslut. Förekomsten av dessa problem är störst bland barn som börjar använda e-cigaretter före 14 års ålder.

Att använda e-cigaretter kan vara lika skadligt för ungdomars hjärnor som tobaksrökning, enligt en ny studie från USA som bland annat har publicerats i tidskriften Tobacco Induced Diseases. Studien är en analys av självrapporterad data från över 900 000 amerikaner. Deltagarna fick svara på frågor om deras vanor kring rökning och e-cigarettanvändning samt problem kopplat till minne, uppmärksamhet och andra kognitiva funktioner. Resultatet avslöjar att kognitiva svårigheter var vanligast förekommande bland personer som både röker traditionella cigaretter och använder e-cigaretter, följt av personer som antingen röker eller använder e-cigaretter. Dessa problem rapporterades i betydligt lägre utsträckning bland personer som inte röker eller använder e-cigaretter. Studien visar också att barn som börjar använda e-cigaretter mellan åtta och 13 års ålder löper ökad risk för kognitiva svårigheter jämfört med personer som börjar efter 14 års ålder.

Denna studie stärker den växande evidensen för att e-cigarettanvändning inte är ett säkrare alternativ till tobaksrökning. Med anledning av den ökande användningen av e-cigaretter bland tonåringar varnar forskarna för nikotinets skadliga effekter på ungdomars hjärnor och betonar betydelsen av förebyggande insatser.

Forskarna lyfter också behovet av vidare forskning om detta samband och långsiktiga studier för att säkerställa orsak och verkan. Tidigare studier påtalar dock att exponering för nikotin i ungdomsåren kan orsaka permanenta förändringar i hjärnan, vilket kan leda till långsiktiga effekter på inlärning och beslutsförmåga och även öka risken för andra missbruk.

Läs en sammanfattning i DailyMail.