Ny studie: tobakspolicy bidrar till minskad rökning i högstadiet

En ny studie visar att implementering av en tobakspolicy i skolan kan bidra till minskad rökning bland högstadieelever. Håkan Källmén, docent, och Matz Larsson, docent och överläkare, som genomförde studien skriver i Läkartidningen att resultatet talar för att samhället borde stödja den typen av åtgärd för att förebygga rökning bland ungdomar.

Håkan Källmén, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap hos Karolinska institutet i Stockholm, och Matz Larsson, överläkare på hjärt-lung-fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och docent vid kliniskt Centrum för hälsofrämjande vård hos Lunds universitet, har genomfört en studie för att undersöka effekten av en skoltobakspolicy på tobaksbruket bland elever. Eftersom nästan alla tobaksbrukare börjar i tidiga tonåren var studiens utgångspunkt att ungdomar är en relevant målgrupp för tobakspreventionsprogram, och att skolan är en lämplig arena. Forskarna beskriver att en tobakspolicy innebär ”att inventera hur tobakssituationen/problemen ser ut på skolan, att aktivt sprida information om skadliga effekter från rökning och annan tobak, främja social kompetens, ge råd om att säga nej till tobak, ha tydliga regler om tobak samt att involvera all personal på skolan och inte minst föräldrar.”

Studien inkluderade fyra skolor i Stockholms innerstad som införde en tobakspolicy 2016, samt fyra kontrollskolor. Totalt omfattade studien 2671 elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, varav 75 procent av eleverna besvarade en enkät om tobaksbruk, hälsa och levnadsvanor, som genomförs vartannat år av Stockholms stad. Enkäten användes för att studera tobaksbruket bland eleverna på de olika skolorna före och efter att tobakspolicyn infördes. Resultatet visade att andelen rökande högstadieelever hade minskat i skolorna där tobakspolicyn hade implementerats och var lägre jämfört med kontrollskolorna. Två år efter implementeringen hade rökningen minskat från 13,5 procent till 1,6 procent. I gymnasiet syntes ingen signifikant skillnad mellan skolorna och snusanvändningen var i stort sett oförändrad bland både högstadie- och gymnasieelever.

Forskarnas slutsats är att en tobakspolicy i skolan kan bidra till minskad rökning när den implementeras under de tidiga tonåren. De uppmärksammar att det idag är ovanligt med tobakspolicyer i svenska skolor och att samhället borde uppmuntra denna åtgärd för att förebygga tobaksdebuter bland unga.

A Non Smoking Generation har sett liknande resultat från projektet och arbetsmetoden för Tobaksfri skoltid, där införande av en tobakspolicy i skolan är ett viktigt första steg. Läs mer om metoden på tobaksfriskoltid.nu.