Ny WHO rapport om den globala tobaksepidemin

En ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO visar på en generellt positiv utveckling i att bekämpa tobakens globala skadeverkningar, men många länder behöver vidta mer omfattande åtgärder för att förebygga tobaksbruk och för att hjälpa människor att sluta med tobak. Sverige erbjuder bra rökavvänjningsstöd men underpresterar när det kommer till informationskampanjer mot rökning i massmedia.

Den 26 juli släppte WHO ett pressmeddelande om deras nya rapport Offer help to quit tobacco use. Rapporten visar att många länder gör framsteg i kampen mot tobak. Idag lever fem miljarder av världens befolkning i länder som har infört en eller fler av de åtgärder som beskrivs i WHO:s ramkonvention för tobakskontroll. Det är fyra gånger fler människor än för tio år sedan. Det är dock fortfarande många länder som inte gör tillräckligt för att implementera policyer som bidrar till minskat tobaksbruk, såsom att erbjuda hjälp till tobaksbrukare att sluta och att höja tobaksskatten.

Rapporten baseras på den sjunde i raden av analyser av staters försök att följa tobakskonventionens riktlinjer för effektiv tobakskontroll. I syfte att skydda den globala folkhälsan uppmanar WHO alla världens länder att implementera sex strategier för tobakskontroll:

  • Övervaka tobaksbrukets utbredning och policyer för prevention
  • Skydda människor från tobaksrök
  • Erbjuda hjälp för att sluta med tobak
  • Varna och informera människor om tobakens skadeverkningar
  • Införa förbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring
  • Höja tobaksskatter

Sveriges insatser

2019 års rapport fokuserar främst på strategin som handlar om att erbjuda stöd till tobaksbrukare att sluta. Idag lever 2,4 miljarder människor i länder som erbjuder omfattande avvänjningsstöd, men endast en grupp bestående av 23 länder presterar på ”bästa” nivån utifrån WHO:s riktlinjer. Sedan förra rapporten 2017 har Sverige förbättrats på detta område och nu placerat sig i den gruppen. 67 andra länder är inte långt ifrån och avancerar förhoppningsvis till den nivån inom en snar framtid.

WHO betraktar även Sverige som ett av de bästa länderna i världen på att bevaka tobaksbrukets omfattning och märka tobaksprodukter med grafiska varningar. Däremot är Sverige sämre på att genomföra informationskampanjer mot rökning i massmedier och begränsa tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sina produkter.

Kritik mot e-cigaretter

Expressen har rapporterat om en del av rapporten som redogör för WHO:s kritiska förhållningssätt till e-cigaretter. Produkten marknadsförs ofta som en metod för att sluta röka, men rapporten belyser dess hälsorisker och att den riskerar att bli en inkörsport till tobaksbruk bland unga. WHO uppmanar alla länder att reglera e-cigaretter utifrån studier som visar att deras innehåll ökar risken för både hjärt- och lungsjukdomar, samt studier som visar att rökare som försöker sluta med hjälp av e-cigaretter ofta använder båda produkterna istället för att sluta.

Ta del av rapporten hos WHO eller läs en sammanfattning hos Läkartidningen.