Ny WHO-rapport om implementeringen av Tobakskonventionen globalt

9 november 2021
 / 
Ny WHO-rapport om implementeringen av Tobakskonventionen globalt

I samband med WHO:s nionde internationella tobakskonferens (COP9) lanserades 2021 Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Rapporten visar exempelvis på en positiv utveckling där alltfler av konventionens 181 medlemsländer har infört reklamfria tobaksförpackningar och förbud mot smaktillsatser i tobaksprodukter, samt har utvidgat befintliga reklamförbud till att även omfatta nya tobaks- och nikotinprodukter.

A Non Smoking Generation uppmanar Sverige att ansluta till länderna som har vidtagit dessa viktiga åtgärder för att skydda barn och unga från nikotinberoende. 

Sedan Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 har implementeringen konsekvent förbättrats. Datainsamlingen för årets rapport  genomfördes i början av 2020 och baseras på medlemsländernas rapporterade åtgärder. Sedan föregående rapport 2018 syns en liten ökning i den genomsnittliga takten som konventionens rekommenderade åtgärder har implementerats. Framstegen på väg mot fullständig implementering av dess olika artiklar är dock fortsatt ojämna och varierar från 13 % till 85 %.

De artiklar som har implementerats med störst framgång globalt:

  • Artikel 8: Skydd mot exponering för tobaksrök
  • Artikel 11: Förpackning och märkning av tobaksprodukter
  • Artikel 12: Utbildning, kommunikation och allmän upplysning
  • Artikel 16: Försäljning till och av minderåriga

De artiklar som har implementerats med minst framgång:

  • Artikel 17: Tillgång och stöd till ekonomiskt hållbara alternativa verksamheter
  • Artikel 18: Skydd av miljön och människors hälsa
  • Artikel 19: Ansvar

Medlemsländerna uppger ofta att implementeringsbrister beror på avsaknad av ekonomiska resurser, och att tobaksindustrins inflytande samt inblandning, inklusive industrins utveckling av nya tobaks- och nikotinprodukter, är ett stort hinder för implementeringen. Trots framsteg är det tydligt att regleringen av nya produkter, som blir alltmer tillgängliga på nationella marknader runtom i världen, måste accelereras.

I slutet av rapporten finns en sammanställning med statistik kring implementering för samtliga medlemsländer. Sverige har vidtagit flest åtgärder för att implementera artikel 12, 14, och 15 – som handlar om allmän upplysning, tobaksavvänjning och illegal handel. Sverige har dock långt kvar för att nå fullständig implementering av många artiklar, men är allra sämst och har infört 0 åtgärder för att implementera artikel 5.3 – som handlar om att exkludera tobaksindustrins inflytande från folkhälsopolitiken.

Vill du se bättre implementering av Tobakskonventionen i Sverige? Stöd vårt politiska påverkansarbete här.